Dostawa materiałów automatyki przemysłowej – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-08-23 14:46:11
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa materiałów automatyki przemysłowej
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie Nr 51a/ER-4/PT/2019/NU/PP             

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów automatyki przemysłowej, została wybrana oferta Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ i została złożona jako jedyna w prowadzonym postępowaniu.

Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy –  Przedsiębiorstwu Innowacyjno-Wdrożeniowemu MZ-PREIZOL Zbigniew Mikołajewicz, ul. Szczecińska 70, 75-37 Koszalin, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, z ceną:

wartość netto: 187 774,00 zł
(słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 00/100),
wartość podatku VAT (23%): 43 188,02  zł
(słownie: czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 02/100),
wartość brutto: 230 962,02 zł
(słownie: dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 02/100).

 ZATWIERDZAMPrezes Zarządumgr inż. Robert Mania/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 23.08.2019 r.

Skip to content