Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-08-26 11:27:42
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadania pn:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 62/ER-4/ER/2019/NU/PP


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  <div justify;”=””>Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadania pn: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji – Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynku przy ul. Zubrzyckiego 5a-5d i budynku nr 30 zlokalizowanego na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej (COSzSG) w Koszalinie, działka nr 1478/4 wraz z demontażem odcinków sieci, które staną się nieczynne (I część realizacji zadania)”, została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Usługowo–Handlowego „RAHMAD” Janusz Czerepaniak, Pl. Kilińskiego 9/12, 75-307 Koszalin, który jako jedyny złożył ofertę w postępowaniu.
Realizacja zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 19 800,00 zł  

(słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 4 554,00 zł
(słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote 00/100),
brutto: 24 354,00 zł
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote 00/100).

ZATWIERDZAM
Prezes Zarządu
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 27.08.2019 r.

Skip to content