Dostawa pomp obiegowych i cyrkulacyjnych – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-08-27 12:20:24
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa pomp obiegowych i cyrkulacyjnych.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie Nr 56/ER-4/PD/2019/NU/PP                        

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomp obiegowych i cyrkulacyjnych, została wybrana oferta, która spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawiera najniższą cenę, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.

Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 1, tj. Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „CIEŚLA” Jagna Cieśla-Zadorożna, ul. Szafranowa 11, 83—010 Straszyn, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

łączna wartość netto: 41 466,00 zł
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 9 537,18 zł
(słownie: dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 18/100),
łączna wartość brutto: 51 003,18 zł
(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzy złote 18/100).

ZATWIERDZAMPrezes Zarządumgr inż. Robert Mania/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 26.08.2019 r.

Skip to content