Dostawa narzędzi, elektronarzędzi i przyrządów pomiarowych w podziale na 3 zadania.

2019-06-04 11:05:38
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10,  faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 35/ER-4/EZ/2019/NU/PU

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na dostawę narzędzi, elektronarzędzi i przyrządów pomiarowych w podziale na zadania:
Zadanie nr 1 pn. Dostawa narzędzi i innych.
Zadanie nr 2 pn. Dostawa elektronarzędzi.
Zadanie nr 3 pn. Dostawa przyrządów pomiarowych,
dokonano wyboru:

1) Wykonawcy nr 4, tj. P.H.U. Pasja Mariusz Gajewski, ul. Różana 1c, 75-220 Koszalin, któremu zostanie zlecona realizacja zadania nr 1 pn. Dostawa narzędzi i innych. Oferta Wykonawcy nr 4 jako jedyna nie podlega odrzuceniu na to zadanie.
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze złożoną ofertą, za cenę:
łączna wartość netto: 8 636,35 zł
(słownie: osiem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych 35/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 1 986,36 zł
(słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 36/100),
łączna wartość brutto: 10 622,71 zł
(słownie: dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 71/100).

2) Wykonawcy nr 1, tj. E L P O L CENTRUM ELEKTRONARZĘDZI Andrzej Matejek,
ul. Szczecińska 45C, 75-122 Koszalin, 
któremu zostanie zlecona realizacja zadania nr 2
pn. Dostawa elektronarzędzi. Oferta Wykonawcy nr 1 jako jedyna nie podlega odrzuceniu na to zadanie.
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze złożoną ofertą, za cenę:
łączna wartość netto: 26 403,00 zł
(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzy złote 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 6 072,69 zł
(słownie: sześć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 69/100),
łączna wartość brutto: 32 475,69 zł
(słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 69/100).

3) Wykonawcy nr 4, tj. P.H.U. Pasja Mariusz Gajewski, ul. Różana 1c, 75-220 Koszalin, któremu zostanie zlecona realizacja zadania nr 3 pn. Dostawa przyrządów pomiarowych. Oferta Wykonawcy nr 4 jako zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na to zadanie.
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze złożoną ofertą, za cenę:
łączna wartość netto: 6 463,30 zł
(słownie: sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 30/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 1 486,56 zł
(słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 56/100),
łączna wartość brutto: 7 949,86 zł
(słownie: siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 86/100).

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 04.06.2019 r.

Skip to content