Wykonanie remontów obmurzy kotłów.

2019-06-07 13:37:13
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik

Branża: InneZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 38/ER-4/PT/2019/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej  Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1. ZAMAWIAJĄCY:
1.1.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie
         ul. Łużycka 25A
         75-111 Koszalin
   KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
   godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
  1.2. Kontakt telefoniczny:
   Numer telefonu: 94 347 44 10
   Numer faksu: 94 347 44 11
  1.3. Kontakt elektroniczny:
   Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
   Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów obmurzy kotłów WR-25 i WR 10  w kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20A , kotłów WR 25 w kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie oraz kotła  KRm 2,33 nr 2 w kotłowni  ul. Słowackiego 30  w Sianowie.
2.1.1. Przedmiot zamówienia dla kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20 A obejmuje wykonanie remontu oburzy kotłów WR 25 nr 5, 6, 7 oraz kotła WR 10 nr 4,  dla kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 obejmuje wykonanie remontu obmurzy kotła WR 25 nr 5,6, 7  w zakresie:

 1. wykonanie napraw i uzupełnienie ubytków ścian w komorze paleniskowej kotła betonem ogniotrwałym BOS 145,
 2. wykonanie napraw i uzupełnienie ubytków w lejach odżużlania betonem ogniotrwałym BOS 145,
 3. wykonanie napraw i uzupełnienie ubytków w stropie kotła, sklepieniu przednim  oraz drzwiczkach włazowych i kontrolnych, betonem ogniotrwałym BOS 145,
 4. spoinowanie murów zaprawą szamotową,
 5. uzupełnienie izolacji ze sznura skręcanego termoizolacyjnego ścian przy kolektorach na poziomie rusztu kotła,
 6. dostawa niezbędnych materiałów i sprzętu na teren prowadzonych prac,
 7. wykonanie, montaż i demontaż rusztowań umożliwiających wykonanie remontu obmurza,
 8. uprzątnięcie rejonu po zakończeniu prac remontowych.

Rozliczenie powyższych prac nastąpi kosztorysami powykonawczymi, odrębnie dla każdego kotła.

2.1.2. Przedmiot zamówienia dla kotłowni ul. Słowackiego 30 w Sianowie, obejmuje uzupełnienie  ubytków betonem ogniotrwałym BOS 145 obmurówki w komorze paleniskowej kotła KRm 2,33 nr 2.
Rozliczenie powyższych prac nastąpi kosztorysem powykonawczym.

2.1.3. Szczegółowe zakresy prac na poszczególnych kotłach zostaną ustalone z Zamawiającym podczas przeglądu kotłów w trakcie przekazywania placu budowy.

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
3.1. Termin wykonania  zamówienia:
3.1.1. Remont obmurzy kotłów WR 25 nr 7 oraz WR 10 nr 4 w kotłowni DPM:
         od dnia 01.07.2019 r. do dnia  12.07.2019 r.
3.1.2. Remont obmurzy kotłów WR 25 nr 5 i 6 w kotłowni DPM:
         od dnia 01.07.2019 r. do dnia  31.07.2019 r.
3.1.3. Remont obmurzy kotłówWR 25 nr 5,6, 7 w kotłowni FUB:
         od dnia 01.08.2019 r. do dnia 16.09.2019 r.
3.1.4. Remont obmurza kotła KRm 2,33 w kotłowni w Sianowie:
        od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.07.2019 r.

3.2. Rozliczenie prac  nastąpi każdorazowo na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru i kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych i następujące elementy cenotwórcze:

 • stawka r-g z narzutami [z kosztami pośrednimi  (Kp) i zyskiem (Z) do robocizny (R)] – bez podatku VAT,

  w tym:

 • stawka r-g bez narzutów – robocizna (R),
 • narzut kosztów pośrednich  Kp do [robocizny (R) + sprzęt (S)],
 • narzut zysku  Z do [robocizny (R) + sprzęt (S) + kosztów pośrednich (Kp)],
 • narzut kosztów zakupu (Kz) do materiałów (M) (nie mniej niż 1 i nie więcej niż 15%).

Praca sprzętu: ceny jednostkowe nie wyższe niż średnie zawarte w wydawnictwie SEKOCENBUD wydanym w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wykonane są prace na kotle, albo z kwartału, w którym usługa została wykonana, jeżeli zeszyty wydawnictwa z tego kwartału są dostępne.
Katalogi:  Katalogi Nakładów Rzeczowych.
Materiały: jednostkowe ceny nie wyższe niż średnie zawarte w wydawnictwie SEKOCENBUD wydanym w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wykonane są prace na kotle, albo z kwartału, w którym usługa została wykonana, jeżeli zeszyty wydawnictwa z tego kwartału są dostępne.W przypadku braku cen lub braku  materiałów w sekocenbudzie, materiał zostanie wyliczony na podstawie faktury zakupu, której kserokopię wykonawca przedstawi zamawiającemu.
Do wartości kosztorysu zostanie doliczony należny podatek VAT.
Termin płatności wynosi 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej na podstawie protokołu odbioru i kosztorysu powykonawczego.
3.3. Prace należy wykonać zgodnie z DTR kotła, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz obowiązującymi przepisami BHP i Ppoż.
3.4. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca prac.
3.5. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być nowe oraz posiadać atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.6. Transport materiałów jest na koszt Wykonawcy.
3.7. Wykonawca na własny koszt wywiezie wszystkie odpady powstałe po wykonanych pracach (gruz, śmieci, materiały budowlane) z terenu kotłowni na wysypisko, oraz poniesie koszty ewentualnej utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.8. Warunki gwarancji: 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru prac wykonanych na każdym kotle objętym przedmiotem zamówienia, a w przypadku wystąpienia wad przy odbiorze prac i wyznaczenia przez Zamawiającego terminu na ich usunięcie, od dnia sporządzenia protokołu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze prac (protokół odbioru prac).
3.9. Warunki odbiorowe.

 1. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie prac.
 2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru tych prac w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.
 3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie skończenia prac lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru.
 4. Przed przystąpieniem do odbioru tych prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty jakościowe materiałów wystawione przez producenta.

4. WYMAGANIA FORMALNE:
4.1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.3.Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.
4.4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści zapytania ofertowego.

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIA:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, prace polegające na remoncie obmurzy kotłów wodnych lub parowych, o wartości łącznej minimum 30 000,00 zł netto.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

6. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
6.1.Oferty oceniane będą punktowo.
6.2.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga):

Lp.Nazwa kryteriumWaga %
1S Stawkaroboczogodziny  z narzutami ( z Kp i Z  do R )- bez podatku VAT90%
2Narzut kosztów zakupu Kz do M  (nie mniej niż 1 i nie więcej niż 15%)10%
Razem:100%

6.3. Sposób obliczenia oferty zostanie dokonany wg poniższego algorytmu:
                                               C 0
                                    C =   —— x   Zc   x   100
                                               C 1
gdzie:
C – wskaźnik oceny punktowej wg kryterium „C” [pkt],
C0 – najniższa wartość parametru spośród zaproponowanych we wszystkich ofertach podlegających ocenie,
C 1 – wartość parametru w ocenianej ofercie,
Zc – znaczenie przypisane kryterium „C” [%].
6.4.Ocena ostateczna zostanie ustalona poprzez zsumowanie wszystkich wskaźników oceny punktowej, odpowiadających kryteriom oceny ofert.
6.5. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg sposobu punktowania ustalonego przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
6.6. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100.
6.7. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny ofert, tj. z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

7. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 18.06.2019 r. do godz.13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10.
Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 8.2.2.

8. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
8.1. W skład oferty musi wchodzić:
8.1.1. Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
8.2. Do oferty należy dołączyć:
8.2.1. Wykaz wykonanych robót (wzór druku) – załącznik nr 3.
8.2.2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła),przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

9. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.

Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

10. OSOBY DO KONTAKTU:

 1. Adam Mielniczek

           telefon: 94 34 74 461 / 607 351 691
           e-mail: adam.mielniczek@meckoszalin.pl

 1. Marek Drzał

           telefon: 94 34 74 553 / 693 541 164
           e-mail: marek.drzal@meckoszalin.pl

11. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.

 1. Inspektor Ochrony Danych

W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres e-mail:  iodo@meckoszalin.pl.

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:

 1. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
 2. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 3. realizacji umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
 4. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań –  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
 5. marketingu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 6. ustalenia i dochodzenia roszczeń – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 7. realizacji kontaktów – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 8. Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:

 1. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
 3. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji  międzynarodowej.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

 1. złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
 2. oferta wybranego Wykonawcy – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
 3. do ustania celu biznesowego.
 4. Przysługujące prawa

W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu,
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin.

 1. Wymóg podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia
i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

11.1. W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
11.2. W przypadku gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

12. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
12.1. Formularz ofertowy -załącznik nr 1.
12.2. Projekt umowy – załącznik nr 2.
12.3. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 3.
12.4. Klauzula informacyjna – załącznik nr 4.


ZATWIERDZAM
Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 07.06.2019 r.                                          .
Załączniki:

 • Instrukcja_dla_Wykonawców_i_Podwykonawców_do_umowy1.pdf(6191.84 KB)
 • Załacznik_nr_1._Formularz_ofertowy_12.doc(127.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_44.pdf(466.08 KB)
 • Załącznik_nr_3._Wykaz_wykonanych_prac_.doc(104.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Klauzula_informacyjna_5.doc(109 KB)
Skip to content