Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i remontów awaryjnych dźwigów towarowo-osobowych, dźwigów osobowych, suwnic ręcznych, wciągarek ręcznych w obiektach kotłowni DPM i FUB w Koszalinie – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-06-13 13:58:28
Ogłoszenie dodane przez: S.WozniakPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i remontów awaryjnych dźwigów towarowo-osobowych, dźwigów osobowych, suwnic ręcznych, wciągarek ręcznych w obiektach kotłowni DPM i FUB w Koszalinie

Zamówienie nr 37/ER-4/PT/2019/NU/PU
                                                                                OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na wykonanie usługi w zakresie konserwacji i remontów awaryjnych dźwigów towarowo-osobowych, dźwigów osobowych, suwnic ręcznych,  wciągarek ręcznych  w obiektach kotłowni  DPM i FUB w Koszalinie, zostanie zlecona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę przyznanych punktów, tj. 100,00.

Realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy nr 1, tj. firmie „DŹWIGNICE MIECZYŃSKI” Witold Stanisław Mieczyński, ul. Partyzantów 13/5, 75-411 Koszalin, zgodnie z zapytaniem ofertowym, wg następujących kryteriów i złożoną ofertą z ceną:
– koszt rocznej konserwacji wszystkich urządzeń (waga – 80%): 13 357,80 zł
(słownie: trzynaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 80/100),
co stanowi 80,00 punktów,
 – stawka roboczogodziny dla prac remontowych z narzutami (z Kp i Z do R)  bez podatku VAT (waga- 20%): 30,86 zł
(słownie: trzydzieści złotych 86/100),
co stanowi 20 punktów.
ZATWIERDZAM
Członek Zarządu
mgr inż.Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 13.06.2019 r. 

Skip to content