Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń eksploatowanych przez MEC Spółka z o. o. w Koszalinie.

2019-05-13 14:54:32
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń eksploatowanych przez MEC Spółka z o. o. w Koszalinie

Branża: InneMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 30/ER-4/PR/2019/NU/PP

 1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń eksploatowanych przez MEC Spółka z o. o. w Koszalinie.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta nie posiadająca całego przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od daty podpisania umowy przez okres 12 miesięcy.

 1. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu.
7.2. Spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z przepisów prawa,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
7.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
7.3.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z przepisów prawa, jeżeli wykaże, że: posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi,
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej
z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 300 000,00 zł.
c) zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: dysponuje, co najmniej jedną stacją paliw na terenie miasta Koszalina.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

8.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2. Dla potwierdzenia posiadaniauprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej określonej w pkt 7.3 litera a. SIWZ, do oferty należy dołączyć kserokopię aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi,
8.3. Dla potwierdzenia spełniania warunku potencjału ekonomiczno-finansowego, określonego w pkt 7.3 litera b, do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Dokument ubezpieczenia musi być ważny w dniu składania oferty. W przypadku, gdy z dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia OC nie wynika wprost, że zostało ono opłacone, Wykonawca jest obowiązany dołączyć dodatkowo dokument potwierdzający opłacenie ubezpieczenia OC (np. kserokopię KP ubezpieczyciela lub kserokopię przelewu Wykonawcy).
8.4. Dla potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w pkt 7.3 litera c. SIWZ, do oferty należy dołączyć oświadczenie o dysponowaniu minimum jedną stacją paliw.
8.5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.6. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności     gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenieniniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 8.5 oraz 8.6, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie. 

 1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 2.  Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
 3. Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena.

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą łączną ceną.

 1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 21.05.2019 r., do godz. 13:00.
 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.05.2019 r., o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.
 3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
 4. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

15.1. W sprawach formalnych:
Karolina Święch tel. 94 347 44 42
e-mail: karolina.swiech@meckoszalin.pl  
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00,
15.2. W sprawach technicznych:
Andrzej Myzik tel. 94 347 45 76;
e-mail: Andrzej.Myzik@meckoszalin.pl  
 od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 14:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”.


ZATWIERDZAM
Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 13.05.2019 r.

Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 13.05.2019 r.


Załączniki:

 • Zalacznik_nr_2_do_SIWZ._Formularz_cenowy_po_zmianie_._.xls(54 KB)
 • 2._UWAGA_Ważna_informacja_do_Wykonawców_1.pdf(431.66 KB)
 • Zalacznik_nr_1._Formularz_ofertowy_8.doc(113.5 KB)
 • UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców_zainteresowanych_udziałem_w_postępowaniu11.pdf(2539.93 KB)
 • SIWZ._17.pdf(45574.32 KB)
 • Załącznik_nr_2._Formularz_cenowy_nieaktualny_.xls(51 KB)
 • Załącznik_nr_2._Formularz_cenowy_nieaktualny_.doc(52 KB)
 • Załącznik_nr_3._Projekt_umowy_10.pdf(371.22 KB)
 • Załącznik_nr_4._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_2.doc(98 KB)
 • Załącznik_nr_5_Oświadczenie_o_dysponowaniu_stacja_paliw.doc(48.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_z_postępowania_.doc(105 KB)
 • Załącznik_nr_7._KLAUZULA_INFORMACYJNA_2.doc(62.5 KB)
 • Załącznik_nr_8.xls(30 KB)
Skip to content