Dostawa pomp obiegowych i cyrkulacyjnych.

2019-07-25 10:29:41
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa pomp obiegowych i cyrkulacyjnych

Branża: Dostawy urządzeń ciepłowniczych

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
 
Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.
 
Zamówienie nr 56/ER-4/PD/2019/NU/PP

 1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa pomp obiegowych i cyrkulacyjnych.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
 4. Termin wykonania zamówienia: do 21 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.
 5. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29, 8.7.30.1 oraz 8.7.30.2 regulaminu.

Oceny, czy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający dokona na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

7.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 7.1 i 7.2, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.

 1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą ceną.

 1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 2. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
 3.  Oferty należy przesłać/składać do dnia 05.08.2019 r., do godz. 13:00.
 4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.08.2019 r., o godz. 13:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.
 5. Termin związania ofertą:

13.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
13.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 1. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
 2. w sprawach formalnych:

           Monika Myzik, tel. 94 347 44 57;
           e-mail: monika.myzik@meckoszalin.pl
           od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 14:00.

 1. w sprawach technicznych:

           Krzysztof Lewandowski
           e-mail: krzysztof.lewandowski@meckoszalin.pl
           od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 14:00
 
Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 
 

ZATWIERDZAM
Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 25.07.2019 r.                            
 
 


Załączniki:

 • UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców7.pdf(512.66 KB)
 • SIWZ._23.pdf(672.35 KB)
 • Załacznik_nr_1._Formularz_ofertowy_15.doc(120 KB)
 • Załacznik_nr_2._Formularz_cenowy_.xls(41 KB)
 • Załącznik_nr_3._Projekt_umowy_12.pdf(435.98 KB)
 • Załącznik_nr_4._Oświadczenie_o_nie_podleganiu_wykluczeniu_z_postępowania_1.doc(106 KB)
 • Załącznik_nr_5._Klauzula_informacyjna_3.doc(109 KB)
Skip to content