Dostawa prasy w 2020 roku obejmująca gazety o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz czasopisma i wydawnictwa fachowe

2019-12-03 09:37:57
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak

Branża: Inne

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr  82/EP/NA/2019/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej  Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

 1. ZAMAWIAJĄCY

 Miejska Energetyka Cieplne Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-211 Koszalin
KRS nr 0000027924  NIP: 669-050-14-66
adres strony internetowej: www.meckoszalin.pl
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa prasy w 2020 roku obejmująca gazety o zasięgu  regionalnym i ogólnopolskim oraz czasopisma i wydawnictwa fachowe, określone  szczegółowo w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania  ofertowego.
2.2. Dostawa będzie odbywać się sukcesywnie, bez opóźnień, zgodnie z częstotliwością  ukazywania się poszczególnych tytułów, odpowiednio dla dzienników, tygodników, dwutygodników oraz miesięczników i innych.
2.3. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zapewni dostawę wszystkich numerów  danego tytułu prasy w wersji papierowej, zgodnego z kalendarzem wydawniczym. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie numery wydań prasy z roku 2020, nawet, jeśli jej fizyczne dostarczenie miałoby nastąpić w roku 2021. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć także numery danego tytułu prasy wydanego przed dniem 1 stycznia a dotyczące roku 2020.
2.4. Prasę należy regularnie dostarczać do godziny 7:00 na portiernię w siedzibie   Zamawiającego przy ul. Łużyckiej 25A w Koszalinie w następujących terminach:

 1. Gazety wymienione w poz. 1-4 w formularzu cenowym – dostarczane w dniu wydania (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, w takim przypadku prasę należy dostarczyć w każdy pierwszy dzień nowego tygodnia),
 2. Czasopisma i wydawnictwa fachowe wymienione w poz. 5-28 w formularzu cenowym – dostarczone do 7 dni po ukazaniu się numeru danego tytułu prasy. 

2.5. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zapewni dostęp do Dziennika Gazety Prawnej w wersji elektronicznej – poz. 29 w formularzu cenowym, polegający na umożliwieniu Zamawiającemu pobieranie z serwera wydawcy i odczytywania elektronicznych wydań bieżących z dostępem do archiwum. Użytkownik musi mieć możliwość wydruku całej strony gazety jak i pojedynczego artykułu.
2.6. Numer identyfikacyjny i hasło do prasy w wersji elektronicznej Wykonawca przekaże pisemnie, elektronicznie bądź faksem Zamawiającemu do dnia 31.12.2019 r., do godziny 14:00.
2.7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać prasę w stanie uporządkowanym, w zafoliowanych paczkach, zabezpieczających prasę przed uszkodzeniem mechanicznym   bądź wpływem czynników atmosferycznych.
2.8. Do każdej dostawy prasy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowód dostawy,  który będzie zawierał: tytuł prasowy, nr i ilość dostarczonych egzemplarzy.
2.9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego  własnym transportem i na własny koszt.
2.10. Dostarczone przez Wykonawcę tytuły, które nie są objęte przedmiotową umową będą traktowane jako dostawy tytułów bezpłatnych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

3.1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
3.2. Zapłata za dostarczoną prasę będzie uiszczona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kwartalnej faktury VAT. Faktura VAT powinna zawierać wykaz tytułów, cenę jednostkową każdego tytułu, ilość egzemplarzy, wartość netto, podatek VAT i sumę wartości brutto.
​3.3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

4. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

4.1. Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena.
4.2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą łączną ceną.

5. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy przesłać/składać do dnia 12.11.2019 r. do godz. 13:00, w jednej z wybranych form:

 • Pisemnie na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszym zapytaniu ofertowym, sekretariat, pokój nr 10.

LUB

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy analogicznej, jaką zastosowano zgodnie z wyżej wskazanymi sposobami składania ofert.
Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

6. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY  
6.1. W skład oferty muszą wchodzić:  
               6.1.1. Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1,
               6.1.2. Formularz cenowy (wzór druku) – załącznik nr 2.
 6.2. Do oferty należy dołączyć:
               6.2.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż                            6 miesięcy przed upływem okresu składania ofert.
               6.2.2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. W                          przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone                      pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez  notariusza.
6.2.3. Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła) przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.

Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

8. OSOBA DO KONTAKTU
Osobom upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
            Kamila Śmidecka
            telefon: 94 347 44 47; e-mail: kamila.smidecka@meckoszalin.pl
            od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 14:30.

9.KLAUZULA INFORMACYJNA (DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH)
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

     1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w   Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.

 1. Inspektor Ochrony Danych

W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres email:  iodo@meckoszalin.pl.

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a.       przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b.      zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c.       realizacji umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d.      rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań-  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e.       marketingu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f.        ustalenia i dochodzenia roszczeń– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g.      realizacji kontaktów- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

 1. Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a.    podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b.    firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c.    podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d.    podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki. 

     5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
         a.  złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
         b.  oferta wybranego Wykonawcy – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
          c. do ustania celu biznesowego.

    7. Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
        a. prawo dostępu do treści swoich danych
        b. prawo do sprostowania danych osobowych,
        c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
        d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
        e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
        f.  prawo wniesienia sprzeciwu,
        g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w  dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
       h.  prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres emailowy: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin.

 1. Wymóg podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

ZAŁĄCZNIKI:
      Formularz ofertowy (wzór druku ) – załącznik nr 1
      Formularz cenowy (wzór druku ) – załącznik nr 2
      Projekt umowy ( wzór druku ) – załącznik nr 3
      Klauzula informacyjna – załącznik nr 4.

ZATWIERDZAM
CZŁONEK ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale

Koszalin, dnia 03.12.2019 r.


Załączniki:

Wszystkich załączników: 6

 • UWAGA_Ważna_informacja_do_Wykonawców2.pdf(509.29 KB)
 • UWAGA_Zalącznik_nr_2._Formularz_cenowy_po_zmianie_.doc(93 KB)
 • Załacznik_nr_1._Formularz_ofertowy_19.doc(108.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Formularz_cenowy_5.doc(92.5 KB)
 • Załącznik_nr_3._Umowa_projekt_23.pdf(289.14 KB)
 • Załącznik_nr_4_KLAUZULA_INFORMACYJNA.pdf(165.37 KB)
Skip to content