Dostawa preparatu przeznaczonego do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów rusztowych typu WR 25 i WR 10 od strony ogniowej. – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-03-01 14:03:41
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa preparatu przeznaczonego do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów rusztowych typu WR 25 i WR 10 od strony ogniowej.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 04/ER-4/EZ/2019/NU/PU                                 


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na dostawę preparatu do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów rusztowych została wybrana oferta Wykonawcy, która spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy Elżbiecie Maciołowskiej-Ludowicz „Wytwórni Preparatów Kotłowych” zgodnie z zapytaniem ofertowym:

za cenę ofertową dla dostawy 2400 kg preparatu PREKOL PLUS niezbędnego dla ilości 60 000 ton miału węglowego, która wynosi:

wartość netto: 41.760,00 zł
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100),
podatek VAT: 9.604,80 zł
(słownie: dziewięć tysięcy sześćset cztery złote 80/100),
wartość brutto: 51.364,80 zł
(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 80/100).

 w tym:

cena netto za 1 kg preparatu PREKOL PLUS wynosi – 17,40 złotych (słownie: siedemnaście  złotych 40/100)

Prezes Zarządu – Dyrektor
mgr inż. Robert Mania

/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 1.03.2019 r.   

Skip to content