Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci z przyłączami. – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-02-28 12:33:35
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci z przyłączami.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10,  faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 05/ER-4/ER/2019/NU/PU

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania pn. Budowa dwóch odcinków sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z przyłączami do budynków KSM Na Skarpie przy ul. Franciszkańskiej 122-122C i Franciszkańskiej 124-124D oraz do budynków przy ul. Franciszkańskiej 116-116e i Franciszkańskiej 118-118C w Koszalinie wraz z demontażami odcinków sieci, które staną się nieczynne, został wybrany Wykonawca, którego oferta została złożona jako jedyna w niniejszym postępowaniu oraz odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w zapytaniu ofertowym.

Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy nr 1, tj. firmie Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „DANBUD”, ul. Macierzy 10, 75-390 Koszalin, zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, za łączną cenę:

cena ogółem za I i II etap:

netto: 10 400,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 2 392,00 zł
(słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100),
brutto: 12 792,00 zł
(słownie: dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100).

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 28.02.2019 r.

Skip to content