Łączenie taśmy przenośnikowej tkaninowo- gumowej

2019-07-03 13:28:12
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak

Branża: Drobne prace remontowe.
~~
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 48/ER-4/PT/2019/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej  Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1. ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplne Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-211 Koszalin
KRS nr 0000027924  NIP: 669-050-14-66
adres strony internetowej: www.meckoszalin.pl
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie łączenia taśmy przenośnikowej tkaninowo- gumowej o szerokości  B 500 mm oraz  B 600 mm  w kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie .
Zakres usługi obejmuje wykonanie:
a/ 1- złącza,  połączenia taśmy  tkaninowo- gumowej o szerokości  B 500 mm,
b/ 1- złącza,  połączenia taśmy  tkaninowo- gumowej o szerokości  B 600 mm,

2.2. Wykonanie usługi należy  przeprowadzić u Zamawiającego, metodą wulkanizacji na gorąco.
2.3. Charakterystyka taśmy :
Taśma tkaninowo-gumowa przenośnikowa gładka /3 przekładkowa/ (typ zwykły, wytrzymałość 630 , tkanina EP).

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wymagania szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
3.1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2019 r.
3.2.  Realizacja usługi następować będzie na podstawie pisemnych zleceń Zamawiającego.
3.3.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania każdorazowo zleconej usługi / wykonanie  połączenia taśmy /  metodą wulkanizacji na gorąco w terminie  do  7 dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku,  od daty otrzymania zlecenia.
3.4. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi objętej niniejszym przedmiotem zamówienia z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, postanowieniami zapytania ofertowego i projektu umowy, przepisami prawa mającymi zastosowanie do przedmiotu zamówienia, w tym przepisami ochrony środowiska, przepisami Kodeksu Cywilnego oraz zasadami BHP, etyki zawodowej, ponosząc pełną odpowiedzialność w przypadku naruszenia tych przepisów.
3.5. Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie czynności związane z wykonaniem przedmiotu  zamówienia  oraz  zapewni całościową obsługę i materiały niezbędne do wykonania tych robót.
3.6.  Cena  jednostkowa wykonania usługi  musi  uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi (w tym : dojazdu, zakwaterowania, materiałów itp. ), niezbędne do wykonania łączenia taśmy w obiekcie Zamawiającego.
3.7.  Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami sporządzonymi na podstawie  protokołów odbioru robót  wg zleceń  Zamawiającego.
3.8.  Należności  przekazywane będą przelewem z rachunku Zamawiającego  na  rachunek Wykonawcy  w terminie do  14   dni ,  od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego po sporządzeniu przez strony protokółu odbioru robót .
3.9.  Gwarancja na wykonane usługi: 12 miesięcy, licząc od daty wykonania usługi i odbioru robót.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH:
4.1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. OPIS KRYTERIUM WYBORU WYKONAWCY:
5.1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
5.2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą cenę.

6. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.1. Oferty w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 16.07.2019 r.,do godz. 13:00, 
na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10.
6.2. Wykonawca  może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.
6.3. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
6.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
6.5. Zamawiający zwróci niezwłocznie oferty złożone po terminie.
6.6. Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła) przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

7. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
7.1. W skład oferty muszą wchodzić:
7.1.1.  Formularz ofertowy – (wzór druku) – załącznik nr 1.
7.2. Do oferty należy dołączyć:
7.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie  tożsamości osoby, która go złożyła),przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

8. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

9. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
9.1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane faksem lub e-mailem i zostaną niezwłocznie przesłane pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedłożone osobiście.
9.2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, są:
Marek Drzał tel. 94 347 45 53, e-mail: marek.drzal@meckoszalin.pl
Adam Mielniczek tel. 94 347 44 61, e-mail: adam.mielniczek@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 14:00.

10. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w   Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2) Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres email:iodo@meckoszalin.pl.
3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c. realizacji umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań-  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e. marketingu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f. ustalenia i dochodzenia roszczeń– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g. realizacji kontaktów- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4) Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6) Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a. złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
b. oferta wybranego Wykonawcy – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c. do ustania celu biznesowego.
7) Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.  prawo wniesienia sprzeciwu,
g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w  dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h. prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres emailowy: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin.
8) Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką..
9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji
o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

11. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
11.1. Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
11.2. Projekt umowy – załącznik nr 2 oraz Instrukcja dla Wykonawców.
11.3. Klauzula informacyjna – załącznik nr 3.

ZATWIERDZAM
CZŁONEK ZARZĄDU                                                                                                   
dr Adam Wyszomirski                                                                                                                                    
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 03.07.2019 r.


Załączniki:

  • Załacznik_nr_1._Formularz_ofertowy_14.doc(230 KB)
  • Załącznik_nr_2._Umowa_projekt_50.pdf(210.07 KB)
  • Załącznik_nr_1_do_umowy._Instrukcja_dla_wykonawców_(dostawców_usług_i_materiałów)_1.pdf(6192.02 KB)
  • Załącznik_nr_3._Klauzula_inform_.pdf(71.39 KB)
Skip to content