Odtworzenie układu zasilania prądu stałego na kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie – dostawa prostownika PBI 220/20/MS.

2019-03-25 10:54:38
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Odtworzenie układu zasilania prądu stałego na kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie – dostawa prostownika PBI 220/20/MS

Branża: Materiały elektryczneZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 14/ER-4/PE/2019/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej  Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

 1. ZAMAWIAJĄCY:

1.1.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie
      ul. Łużycka 25A
      75-111 Koszalin
      KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
      godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
1.2. Kontakt telefoniczny.
       Numer telefonu: 94 347 44 10
       Numer faksu: 94 347 44 11
1.3. Kontakt elektroniczny.
       Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
      Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1.  Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie układu zasilania prądu stałego na kotłowni DPMprzy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie  dostawa prostownika PBI 220/20/MS.

2.2. Zakres prac:
1) Dostawa i transport do Zamawiającego (kotłownia DPM) urządzeń układu zasilania prądu stałego:

 1. Prostownik 220VDC-20A (pasujący do istniejącej zabudowany typu MS
  o wymiarach szer. 600 mm. wys. 2200 mm głęb. 800 mm.)
 2. Baterie akumulatorów o pojemności ~ 80Ah (17 szt.)
 3. Układ kontroli rezystancji izolacji, zintegrowany z kontrolerem prostownika

2) Uruchomienie na obiekcie i szkolenie z obsługi.

Dopuszcza się rozwiązania obejmujące dostawę urządzeń o innych gabarytach wraz z nową szafą/zabudową jeżeli spełniają one wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
Dostawa urządzeń i uruchomienie realizowane na koszt Wykonawcy zadania.
Montażu oraz połączenia kablowe pomiędzy urządzeniami wykona Zamawiający we własnym zakresie.
2.3.  Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
1) Podstawowe parametry:

ParametrWartość
Zasilanie
Napięcie zasilające AC3 x 400VAC
Częstotliwość napięcia zasilającego50 Hz
Prostownik
Nominalny prąd wyjściowy20A
Nominalne napięcie wyjściowe DC220VDC
Stabilność napięcia wyjściowego+/- 0,6%
Pulsacja napięcia wyjściowego+/- 0,6%
Stabilność prądu wyjściowego+/- 1%
Pulsacja prądu wyjściowego+/- 1%
Kompensacja temperaturowa napięcia0-10 mV/oC/ogn
Zakres termicznej korekcji napięcia-10 oC ÷ +50 oC
Przeciążalność1,1 In przez 3s
Sprawność>92%
Charakterystyka ładowania bateriiIUU zgodnie z DIN 41773 (DBC)
Baterie akumulatorów
Typ bateriiVRLA
Rodzaj bateriiAGM
Napięcie baterii220 VDC
Pojemność baterii80 Ah
Żywotność projektowanamin. 10 lat

2) Zasilacz prostownika winien zapewniać:
a)      izolacyjność galwaniczną od sieci zasilającej,
b)      kompensację temperaturową napięcia baterii,
c)      ograniczenie prądu ładowania baterii,
d)      minimalizację emitowanych zakłóceń w.cz.
e)      zgodną z zaleceniami EUROBAT charakterystykę ładowania i współpracy z siecią,
f)       kontrolę ciągłości obwodu baterii,
g)      interfejs komunikacyjny RS485, USB,
h)      zapisywane zdarzeń w pamięci prostownika (ponad 200 zdarzeń),
i)       archiwizację danych w pamięci FLASH z możliwością przeniesienia bufora archiwalnego na pendrive,
j)       rejestrator pracy baterii,
k)      konfigurowalne wyjścia alarmowe (wyjścia stykowe),
Ponadto zasilacz winien posiadać zabezpieczenia:
– od przegrzania układów mocy (ograniczenie prądu wyjściowego zapewniające 
  ciągłość pracy),
–  przeciwzwarciowe typu elektronicznego i za pomocą bezpieczników topikowych,  – nadnapięciowe.
3) Dokumentacje urządzeń winny być w języku polskim (DTR, gwarancja, deklaracja zgodności) – 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej. 
4) Warunki gwarancji:24miesiące licząc od daty uruchomienia na obiekcie.W przypadku wystąpienia wad przy uruchomieniu i wyznaczeniu przez Zamawiającego terminu na ich usunięcie, bieg terminu gwarancji rozpocznie się od dnia sporządzenia protokołu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI:

3.1. Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.
3.2. Warunki płatności faktur:
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturami wystawionymi po realizacji poszczególnych etapów prac:

 • 90% wynagrodzenia – po dostawie urządzeń przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
 • 10% wynagrodzenia – po uruchomieniu urządzeń na obiekcie
  i przeprowadzeniu szkolenia z ich obsługi.

Faktury płatne w terminie 21 dni licząc od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego.

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedną dostawę lub montaż i uruchomienie układu zasilania prądu stałego w obiekcie przemysłowym.

 1. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz wykonanych zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, który powinien zawierać szczegółowy opis zrealizowanych prac, termin zakończenia realizacji zamówienia oraz nazwę i adres zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi,
że wykazane zamówienia zostały wykonane należycie, np. końcowy protokół odbioru lub referencje (wzór druku) – załącznik nr 3.

 1. OPIS KRYTERIUM WYBORU WYKONAWCY:

      6.1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
      6.2. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert,         tj. z najniższą ceną.

 1. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

7.1.Ofertę w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 05.04.2019 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10.
7.2.Oferta powinna być przesłana/złożona na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Odtworzenie układu zasilania prądu stałego na kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie  dostawa prostownika PBI 220/20/MS.

 1. ZAWARTOŚĆ OFERTY:

8.1.W skład oferty muszą wchodzić:
8.1.1.  Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
8.2. Do oferty należy dołączyć:
8.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
8.2.2. Dokumenty wskazane w pkt 5.

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.

Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

 1. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

      Krzysztof Lewandowski
      tel. 94 347 45 08
      e-mail: krzysztof.lewandowski@meckoszalin.pl

 1. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH

Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.

 1. Inspektor Ochrony Danych

W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl.

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a.       przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b.      zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c.       realizacji umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d.      rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e.       marketingu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f.        ustalenia i dochodzenia roszczeń – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g.      realizacji kontaktów – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

 1. Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a.    podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b.    firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c.    podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d.    podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a.     złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
b.     oferta wybranego Wykonawcy – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń         przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c.      do ustania celu biznesowego.

 1. Przysługujące prawa

W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a.      prawo dostępu do treści swoich danych
b.      prawo do sprostowania danych osobowych,
c.       prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d.       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e.       prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.        prawo wniesienia sprzeciwu,
g.       prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h.       prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin.

 1. Wymóg podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą
o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

 1. INNE POSTANOWIENIA:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu  ich uzupełnienia będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie  przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedłożone osobiście.

 1. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
Projekt umowy (wzór druku) – załącznik nr 2.
Wykaz wykonanych zamówień (wzór druku) – załącznik nr 3.
Klauzula informacyjna – załącznik nr 4.

ZATWIERDZAM
Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 25.03.2019 r.


Załączniki:

 • Załacznik_nr_1._Formularz_ofertowy_6.doc(135.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_36.pdf(544.01 KB)
 • Załącznik_nr_3._Wykaz_wykonanych_zamówień_.doc(104 KB)
 • Załącznik_nr_4._Klauzula_informacyjna_3.doc(109 KB)
Skip to content