Remonty cząstkowe podbudów i nawierzchni drogowych, renowacja terenu po naprawach sieci c.o., remonty elementów żelbetowych sieci c.o. – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-03-25 14:15:49
Ogłoszenie dodane przez: W.MichalakPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Remonty cząstkowe podbudów i nawierzchni drogowych, renowacja terenu po naprawach sieci c.o., remonty elementów żelbetowych sieci c.o. w okresie 24 miesięcy.
~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks 94 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie Nr 07/ER-4/PT/2019/NU/PP

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remonty cząstkowe podbudów i nawierzchni drogowych, renowacja terenu po naprawach sieci c.o., remonty elementów żelbetowych sieci c.o. w okresie 24 miesięcy została wybrana oferta Zakładu Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych Jan Kruszewski, Redlino 50, 78-200 Białogard, która została złożona jako jedyna w niniejszym postępowaniu.
Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za następujące parametry cenotwórcze:
1. Cena ryczałtowa brutto za ułożenie 1 tony asfaltu: 1 353,00 zł
słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote 00/100
w tym podatek VAT(23%): 253,00 zł
słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy złote 00/100
2. Stawka r-g z narzutami (z Kp i Z do R) – bez podatku VAT: 29,70 zł
słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 70/100 w tym:
    • stawka r-g bez narzutów – R: 18,00 zł
    • narzut kosztów pośrednich Kp do (R + S): 50%
    • narzut zysku Z do (R+ S+ Kp):10%

3. Narzut kosztów zakupu Kz do M (nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10%): 1%
4. Cena ryczałtowa brutto za 1 szt. badania wskaźnika zagęszczenia:
     98,40 zł w tym podatek VAT (23%): 18,40 zł

        PREZES ZARZĄDU
        DYREKTOR
        mgr inż. Robert Mania
        /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 25.03.2019 r.

Skip to content