Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci napowietrznej.

2019-03-05 14:41:11
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci napowietrznej.

Branża: Projektowanie sieciMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 06A/ER-4/ER/2019/NU/PP

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania pn. Przebudowa sieci ciepłowniczej napowietrznej wysokich parametrów 2xDn400mm, od punktu „A” do komory KDA-5 połączenia napowietrznej sieci ciepłowniczej z preizolowaną przy ul. Franciszkańskiej w Koszalinie wraz z przyłączem do budynku przy ul. Franciszkańskiej 41-41c (długość przewidziana do przebudowy około 145m) wraz z demontażami odcinków sieci, które staną się nieczynne.

1.  Rodzaj zamówienia – usługa.
2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.  Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem osób fizycznych zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych. 
6. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 i 8.7.30.1 regulaminu,
6.2. spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
6.2.1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje projektantami, którzy będą wykonywać dokumentację projektowo – kosztorysową sieci i przyłącza ciepłowniczego:

 • co najmniej jeden uprawniony do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, którzy przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 51) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (projektowanie sieci ciepłowniczych), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
6.2.2. Każda z wykazanych osób, dla której zostanie przypisana funkcja projektanta, posiadająca uprawnienia  z pkt 6.2.1., powinna posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, minimum jednego projektu przebudowy/budowy odcinków sieci ciepłowniczych napowietrznych lub kanałowych o średnicy min. Dn 300 i długości min. L=60m na sieci z rur preizolowanych.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 7.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty  w celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
7.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
7.2. Wykaz projektantów, którzy będą wykonywać w/w dokumentację projektowo -kosztorysową wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz funkcji, którą będą pełnić przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem podstawy dysponowania potencjałem kadrowym oraz oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z wymaganiami pkt 6.2.1 oraz przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
7.3. Wykaz projektów sieci ciepłowniczych wykonanych przez projektantów wskazanych
w wykazie projektantów, wykonanych w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, który powinien zawierać temat opracowania, miejscowość, średnicę sieci ciepłowniczej dla rur preizolowanych i długość sieci, datę opracowania, adres Zamawiającego i nazwisko projektanta.
7.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 7.4 i 7.5 ma obowiązek złożyć każdy
z wykonawców oddzielnie.


8. Zawartość oferty.8.1. W skład oferty musi wchodzić:
8.1.1. Formularz ofertowy.
8.2. Do oferty należy dołączyć:
8.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
8.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 7.

9. Termin wykonania zamówienia:
I etap – do dnia 16.12.2019 r.
II etap  po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.

10. Kryterium oceny ofert: najniższa cena. 10.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.
10.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym w wezwaniu terminie do złożenia ofert dodatkowych.

11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.meckoszalin.pl

12. Oferty należy przesłać/składać do dnia 18.03.2019 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie, ul. Łużycka 25A; 75-111 Koszalin.Sekretariat MEC pokój nr 10.

13. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.03.2019 r., o godz. 13:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro. 

14. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

15. Termin związania ofertą:15.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
15.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

16. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
      ​1) w sprawach formalnych:
           Monika Myzik, tel. 94 347 44 57;
           e-mail: monika.myzik@meckoszalin.pl
           od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 14:00.

      2) w sprawach technicznych:
          Barbara Kaźmierczak, tel. 94 347 45 11;
          e-mail: barbara.kazmierczak@meckoszalin.pl
          od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 10:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”.

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 05.03.2019 r.


Załączniki:

 • SIWZ._6.pdf(670.6 KB)
 • Zalącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_3.doc(116 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_35.pdf(546.05 KB)
 • Załącznik_nr_2a._Projekt_umowy_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych_.pdf(369.09 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_35.doc(101.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_osób,_które_będą_uczestniczyć_w_wykonywaniu_zamówienia_19.doc(97 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_projektów_sieci_lub_przyłączy_ciepłowniczych_11.doc(102.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania_wykonawcy_21.doc(107 KB)
 • Załącznik_nr_7._Opis_sposobu_zapisania_dokumentacji_projektowej_7.doc(36 KB)
 • Załącznik_nr_8._Klauzula_informacyjna_6.doc(64.5 KB)
 • WT_02-2019_z_dnia_07.02_.2019_r_._1.pdf(2879.03 KB)
Skip to content