Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań.

2019-09-20 14:27:15
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla węzłów ciepłowniczych, w podziale na 19 zadań.

Branża: Projektowanie węzłów
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10    faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 72/ER-4/ER/2019/NU/PP

1.    Przedmiot zamówienia: usługa.
Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań:

Zadanie nr 1 pn. „Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego nr H zlokalizowanego na działce nr 450/4 w obrębie nr 12 przy
ul. Holenderskiej w Koszalinie.”
Zadanie nr 2 pn.  „Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego nr C zlokalizowanego na działce nr 450/5 w obrębie nr 12 przy
ul. Holenderskiej 61 w Koszalinie.”
Zadanie nr 3 pn. . „ Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego nr D zlokalizowanego na działce nr 450/5 w obrębie nr 12 przy
ul. Holenderskiej 63 w Koszalinie.”
Zadanie nr 4 pn. „Budowa węzła jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. dla budynku usługowego apteka przy ul. Zwycięstwa 98A w Koszalinie – zmiana sposobu dostawy ciepła dla potrzeb c.o.”
Zadanie nr 5 pn. .  „Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego nr 6 zlokalizowanego na działce nr 9/172 w obrębie nr 12 przy ul. Cypryjskiej w Koszalinie.”
Zadanie nr 6 pn. „Ograniczenie niskiej emisji. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku Przedszkola miejskiego nr 11 przy ul. Łużyckiej 14
w Koszalinie.”
Zadanie nr 7 pn. „Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego nr VI/4 zlokalizowanego na działce nr 73/3 w obrębie nr 16 przy
ul. Wyki w Koszalinie.”
Zadanie nr 8 pn. „Budowa węzła jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. dla budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 15-23 w Koszalinie – zmiana sposobu dostawy ciepła dla potrzeb c.o.
Zadanie nr 9 pn. „Ograniczenie niskiej emisji. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Grottgera 3 w Koszalinie oraz modernizacja węzła c.o.”
Zadanie nr 10 pn. „Ograniczenie niskiej emisji. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Lechickiej 11 w Koszalinie.”
Zadanie nr 11 pn. „Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego na działce nr 654/6 w obrębie nr 20 przy ul. Batalionów Chłopskich 29 w Koszalinie.”
Zadanie nr 12 pn. „Budowa węzła jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. dla budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 18 w Koszalinie – zmiana sposobu dostawy ciepła dla potrzeb c.o.”
Zadanie nr 13 pn. „Ograniczenie niskiej emisji. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Szerokiej 24-24a w Koszalinie.”
Zadanie nr 14 pn. „Ograniczenie niskiej emisji. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Szerokiej 26-28-30-32
w Koszalinie.”
Zadanie nr 15 pn. „Ograniczenie niskiej emisji. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Szerokiej 34-36-38-40-42
w Koszalinie.”
Zadanie nr 16 pn. „Ograniczenie niskiej emisji. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Szerokiej 22-48-50-52-54-56
w Koszalinie.”
Zadanie nr 17 pn. „Ograniczenie niskiej emisji. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Szerokiej 44-46 w Koszalinie.”
Zadanie nr 18 pn. „Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego nr A zlokalizowanego na działce nr 256/10 w obrębie nr 22 przy
ul. Słowiańskiej w Koszalinie.”
Zadanie nr 19 pn. „Ograniczenie niskiej emisji. Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o., wentylacji i c.w.u. dla budynku mieszkalnego Płowce 6 oraz budynku administracyjnego targowiska miejskiego. Węzeł ciepłowniczy będzie zlokalizowany w budynku administracyjnym przy ul. Połczyńskiej 39 w Koszalinie.”

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
6.1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich zadań: od dnia zawarcia umowy.
6.2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie:
a) zadania nr 1,2,3,4,5,6,7:
I etap – do dnia 26.03.2020 r.
II etap – po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz po dostarczeniu schematu technologicznego powykonawczego węzła wraz z wykazem urządzeń.  
b) zadań nr  8,9,10,11,12:
I etap – do dnia 18.03.2020 r.
II etap – po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz po dostarczeniu schematu technologicznego powykonawczego węzła wraz z wykazem urządzeń.  
c) zadań nr  13,14,15,16,17:
I etap – do dnia 10.03.2020 r.
II etap – po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz po dostarczeniu schematu technologicznego powykonawczego węzła wraz z wykazem urządzeń.
d) zadań nr  18 i 19:
I etap – do dnia 07.04.2020 r.
II etap – po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz po dostarczeniu schematu technologicznego powykonawczego węzła wraz z wykazem urządzeń.

7. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
7.1. Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu.
7.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2.1.Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował projektantami, którzy będą wykonywać dokumentację projektowo – kosztorysową węzła ciepłowniczego:
•       co najmniej jeden uprawniony do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych,
•    co najmniej jeden uprawniony do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
którzy przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (projektowanie instalacji sanitarnych oraz projektowanie instalacji elektrycznych), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

7.2.2. Każda z wykazanych osób, dla której zostanie przypisana funkcja projektanta, posiadająca uprawnienia  z pkt 7.2.1., powinna posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert:
a) dla zadań nr: 1,2,3,5,6,7,9,10,11,13,14,15,16,17,18 i 19 minimum dwóch projektów węzła ciepłowniczego co najmniej dla potrzeb c.o.+ c.w.u o mocy łącznej minimalnej 40 kW, każdy.
b) dla zadania nr: 4 minimum dwóch projektów węzła ciepłowniczego dla potrzeb co najmniej dla c.o. o mocy łącznej minimalnej 8 kW, każdy.
c) dla zadania nr 8 minimum dwóch projektów węzła ciepłowniczego dla potrzeb co najmniej dla c.o. o mocy łącznej minimalnej 80 kW, każdy.
d) dla zadania nr 12 minimum dwóch projektów węzła ciepłowniczego dla potrzeb co najmniej dla c.o. o mocy łącznej minimalnej 25 kW, każdy.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia –
w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego
z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

8.    WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
8.1.    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2.    Wykaz projektantów, którzy będą wykonywać w/w dokumentację projektowo
-kosztorysową wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych
do wykonania zamówienia oraz funkcji, którą będą pełnić przy realizacji zamówienia,
ze wskazaniem podstawy dysponowania potencjałem kadrowym oraz oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z wymaganiami pkt 7.2.1 SIWZ oraz przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
8.3.    Wykaz projektów węzłów ciepłowniczych wykonanych przez projektantów wskazanych
w wykazie projektantów, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, który powinien zawierać temat opracowania, miejscowość, moc minimalną węzłów, datę opracowania, adres Zamawiającego i nazwisko projektanta branży technologicznej i elektrycznej.
8.4.    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.5.    Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 Regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 8.4 i 8.5 ma obowiązek złożyć każdy
z wykonawców oddzielnie.

9.    ZAWARTOŚĆ OFERTY
9.1. W skład oferty musi wchodzić:
9.1.1. Formularz ofertowy.
9.2. Do oferty należy dołączyć:
9.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
9.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 8.
10.    Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
11.    Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
12.    Kryterium oceny ofert: najniższa cena dla poszczególnych zadań.
13.    Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną dla poszczególnych zadań.
14.Oferty należy przesłać/składać do dnia 07.10.2019 r.  do godz. 13:00.
15.    Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.10.2019 r., o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.

16.    Termin związania ofertą:
16.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
16.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
17. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, są:
1)    w sprawach formalnych:
        Karolina Święch  tel. 94 347 44 42;
        e-mail: przetargi@meckoszalin.pl
        od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00,
 2)    w sprawach technicznych:
        Magdalena Wolska -Polaszek, tel. 94 347 45 52;
        e-mail: magdalena.wolska-polaszek@meckoszalin.pl
        od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 10:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”.    

 ZATWIERDZAMPrezes Zarządumgr inż. Robert Mania/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 20.09.2019 r.


Załączniki:

 • SIWZ._41.pdf(10343.27 KB)
 • Zalacznik_nr_1._Formularz_ofertowy_._.doc(199.5 KB)
 • Zalacznik_nr_2_-_projekt_umowy._.pdf(4557.04 KB)
 • Załącznik_nr_2a._Projekt_umowy_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych_2.doc(55.5 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_50.doc(111.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_osób_które_będą_uczestniczyć_w_wykonywaniu_zamówienia_8.doc(97.5 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_projektów_sieci_lub_przyłączy_ciepłowniczych_18.doc(102 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania_wykonawcy_31.doc(115.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Opis_sposobu_zapisania_dokumentacji_projektowej_13.doc(36 KB)
 • Załącznik_nr_8_KLAUZULA_INFORMACYJNA1.doc(65.5 KB)
 • Warunki_techniczne.zip(39061 KB)
Skip to content