Budowa węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. + c.w.u. dla budynku żłobka przy ul. Konstytucji 3-Maja 29-31 w Koszalinie – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-09-18 13:51:50
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. + c.w.u. dla budynku żłobka przy ul. Konstytucji 3-Maja 29-31 w Koszalinie.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 67/ER-4/PT/2019/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. + c.w.u. dla budynku żłobka przy ul. Konstytucji 3-Maja 29-31 w Koszalinie, został wybrany Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ i jako jedyna została złożona w niniejszym postępowaniu.

Realizacja zamówienia zostanie zlecona Firmie Instalacyjno-Ogólnobudowlanej inż. Kazimierz Stankiewicz, ul. Budowlana 26A/7, 78-100 Kołobrzeg, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę ryczałtową:

Łączna wartość netto: 158 000,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)
Łączna wartość podatku VAT (23%): 36 340,00 zł
(słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100)
Łączna wartość brutto: 194 340,00 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100)

w tym:
węzeł (wartość bez licznika):
wartość netto: 152 500,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 35 075,00 zł
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)
wartość brutto: 187 575,00 zł
(słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)

licznik ciepła c.o.:
wartość netto: 2 500,00 zł
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 575,00 zł
(słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)
wartość brutto: 3 075,00 zł
(słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych)

licznik ciepła c.w.u.
wartość netto: 3 000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 690,00 zł
(słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
wartość brutto: 3 690,00 zł
(słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

 ZATWIERDZAMCzłonek Zarządudr Adam Wyszomirski/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 18.09.2019 r.

Skip to content