Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci wraz z przyłączami w podziale na 2 zadania.

2019-05-08 13:03:18
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10,  faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie Nr 23/ER-4/ER/2019/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze podstawowej na opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań:
Zadanie nr 1 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji – Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Szeroka 24-24A, Szeroka 26-28-30-32, Szeroka 34-36-38-40-42, Szeroka 44-46, Szeroka 48-50-52-54-56-22, Szeroka 23-25-27-29a-29b, Szeroka 31-33-35 wraz z demontażem odcinków sieci, które staną się nieczynne.
Zadanie nr 2 pn. Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami do nowobudowanych budynków nr A, B, C, D, E i G zlokalizowanych na działce
nr 256/10 w obrębie 22 przy ul. Poprzeczna/Słowiańska w Koszalinie wraz z demontażem odcinków sieci napowietrznej, które staną się nieczynne, 
został wybrany Wykonawca, został wybrany Wykonawca nr 1, tj. Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe „RAHMAD”, Pl. Kilińskiego 9/12, 75-307 Koszalin, którego oferta została złożona jako jedyna w prowadzonym postępowaniu.

Realizacja zamówienia w zakresie  zadania nr 1 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę (I + II + III etap):
            wartość netto: 34 500,00 zł                         
            (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100),
            wartość podatku VAT (23%): 7 935,00 zł
            (słownie: siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 00/100),
            wartość brutto: 42 435,00 zł            
            (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych 00/100).

Realizacja zamówienia w zakresie  zadania nr 2 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę (I + II + III etap):
            wartość netto: 20 000,00 zł                          
            (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
            wartość podatku VAT (23%): 4 600,00 zł
            (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100),
            wartość brutto: 24 600,00 zł            
            (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych 00/100).

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 07.05.2019 r.                                                          

Skip to content