Przeglądy okresowe sprzętu ciężkiego – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-05-07 08:16:50
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Przeglądy okresowe sprzętu ciężkiego
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks 94 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie Nr 12/ER-4/PR/2019/NU/PU   

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, w procedurze uproszczonej na przeglądy okresowe sprzętu ciężkiego została wybrana oferta złożona jako jedyna w niniejszym postępowaniu przez firmę MUR-TECH Łukasz Murawski ul. Jagoszewskiego 12C/, 75-448 Koszalin.

Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i złożoną ofertą, za cenę:

Łączna wartość netto: 24 869,00 zł
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)
Łączna wartość podatku VAT (23%): 5 719,87 zł
(słownie: pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 87/100)
Łączna wartość brutto: 30 588,87 zł
(słownie: trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 87/100)

w tym:
Cena za 1 przegląd okresowy SPYCHACZA CAT. D4K2 po 500 mtg:
wartość netto: 2 696,00 zł
(słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100)
wartość podatku VAT (23%): 620,08 zł
(słownie: sześćset dwadzieścia złotych 08/100)
wartość brutto: 3 316,08 zł
(słownie: trzy tysiące szesnaście złotych 08/100)
Cena za 1 przegląd okresowy SPYCHACZA CAT. D4K2 po 1000 mtg:
wartość netto: 3 251,00 zł
(słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 00/100)
wartość podatku VAT (23%): 747,73 zł
(słownie: siedemset czterdzieści siedem złotych 73/100)
wartość brutto: 3 998,73 zł
(słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 73/100)
Cena za 1 przegląd okresowy SPYCHACZA HSV TD-10M po 500 mtg:
wartość netto: 1 244,00 zł
(słownie: tysiąc dwieście czterdzieści cztery złote 00/100)
wartość podatku VAT (23%): 286,12 zł
(słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 12/100)

wartość brutto: 1 530,12 zł
(słownie: tysiąc pięćset trzydzieści złotych 12/100)
Cena za 1 przegląd okresowy SPYCHACZA HSV TD-10M po 1000 mtg:
wartość netto: 3 474,00 zł
(słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote 00/100)
wartość podatku VAT (23%): 799,02 zł
(słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 02/100)
wartość brutto: 4 273,02 zł
(słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote 02/100)
Cena za 1 przegląd okresowy ŁADOWARKI CASE 721E po 500 mtg:
wartość netto: 1 528,00 zł
(słownie: tysiąc pięćset dwadzieścia osiem złotych 00/100)
wartość podatku VAT (23%): 351,44 zł
(słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 44/100)
wartość brutto: 1 879,44 zł
(słownie: tysiąc osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 44/100)
Cena za 1 przegląd okresowy ŁADOWARKI CASE 721E po 1000 mtg:
wartość netto: 4 454,00 zł
(słownie: cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote 00/100)
wartość podatku VAT (23%): 1 024,42 zł
(słownie: tysiąc dwadzieścia cztery złote 42/100)
wartość brutto: 5 478,42 zł
(słownie: pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 42/100)
Cena za 1 przegląd okresowy ŁADOWARKI CASE 721E po 1500 mtg:
wartość netto: 1 628,00 zł
(słownie: tysiąc sześćset dwadzieścia osiem złotych 00/100)
wartość podatku VAT (23%): 374,44 zł
(słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery złote 44/100)
wartość brutto: 2 002,44 zł
(słownie: dwa tysiące dwa złote 44/100)
Cena za 1 przegląd okresowy ŁADOWARKI CASE 721E po 2000 mtg:
wartość netto: 6 594,00 zł
(słownie: sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100)
wartość podatku VAT (23%): 1 516,62 zł
(słownie: tysiąc pięćset szesnaście złotych 62/100)
wartość brutto: 8 110,62 zł
(słownie: osiem tysięcy sto dziesięć złotych 62/100)

CZŁONEK ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 07.05.2019 r.

Skip to content