Optymalizacja systemu ciepłowniczego

W kilku miejscach naszego miasta w okresie letnim trwają intensywne prace modernizacyjne miejskiego systemu ciepłowniczego. Wymieniane są duże fragmenty rurociągów. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie realizuje właśnie projekt pn.„Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii.

Wartość realizowanego projektu wyniesie 26,4 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 11,1 mln zł. Projekt jest realizowany w latach 2007 – 2015 i obejmuje: modernizację izolacji sieci napowietrznych – 0,7 km, modernizację przyłączy i sieci rozdzielczej – 9,6 km oraz modernizację siedmiu węzłów cieplnych (3 grupowych i 4 indywidualnych), w wyniku czego powstanie dwanaście nowoczesnych węzłów indywidualnych.

Obecnie trwa wymiana trzystumetrowego odcinka rurociągu o średnicy 250 mm sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przy ul. Hanki Sawickiej.

Nadrzędnym celem realizacji projektu jest poprawa stanu infrastruktury energetycznej w celu zmniejszenie strat energii powstających w procesie przesyłu i dystrybucji ciepła w systemie ciepłowniczym MEC Sp. z o.o. w Koszalinie. W ten sposób projekt przyczyni się do oszczędności nieodnawialnych zasobów energetycznych oraz wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego, poprzez polepszenie stanu powietrza atmosferycznego w regionie.

Skip to content