Remonty cząstkowe podbudów i nawierzchni drogowych, renowacja terenu po naprawach sieci c.o., remonty elementów żelbetowych sieci c.o. w okresie 24 miesięcy.

2019-02-28 10:24:42
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Remonty cząstkowe podbudów i nawierzchni drogowych, renowacja terenu po naprawach sieci c.o., remonty elementów żelbetowych sieci c.o.

Branża: Drobne prace remontowe.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie, którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 07/ER-4/PT/2019/NU/PP

1. Przedmiot zamówienia:
Remonty cząstkowe podbudów i nawierzchni drogowych, renowacja terenu po naprawach sieci c.o., remonty elementów żelbetowych sieci c.o. w okresie 24 miesięcy.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza wykonywanie zamówienia przy udziale podwykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:Przedmiot zamówienia zostanie realizowany przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

7. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW:

7.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 Regulaminu.
7.1.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
7.2.1. Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty polegające na budowie lub remoncie placu lub drogi o powierzchni łącznej, co najmniej 500 m2.
7.2.2. Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń
i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

8.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2. Wykaz robót budowlanych, spełniających wymagania z pkt 7.2.1 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.
 8.3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniających wymagania z pkt 7.2.2 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności ze wskazaniem podstawy dysponowania potencjałem kadrowym oraz oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.
8.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenieniniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 8.4 oraz 8.5, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.

9. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

10.  Kryterium oceny ofert: najwyższa liczba punktów.
Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najwyższą liczbę przyznanych punktów.

11. Oferty należy przesłać/składać do dnia 15.03.2019 r., do godz. 13:00.

12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.03.2019 r., o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego – mała sala konferencyjna I piętro.

13. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
w sprawach formalnych:
Wanda Michalak tel. 94 347 44 02;
e-mail: wanda.michalak@meckoszalin.pl   
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00,

w sprawach technicznych:
Marek Smarul tel. 94 347 44 92;
e-mail: marek.smarul@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”.

Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 28.02.2019 r.                                     


Załączniki:

  • SIWZ._5.pdf(703.19 KB)
  • Zalącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_2.doc(121.5 KB)
  • Załącznik_nr_2._Umowa_projekt_._1.pdf(468.62 KB)
  • Załącznik_nr_3._Ośw_._o_sp_._war_._udz_._w_post_29.doc(99.5 KB)
  • Załącznik_nr_4._Wykaz_robót_budowlanych_23.doc(101.5 KB)
  • Załącznik_nr_5._Wykaz_osób_15.doc(95.5 KB)
  • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_o_niewykluczeniu_.doc(105 KB)
  • Załącznik_nr_7._KLAUZULA_INFORMACYJNA_1.doc(63.5 KB)
  • Załącznik_nr_8._STWiORB_.doc(70.5 KB)
Skip to content