Rozbudowa instalacji elektrycznej serwerowni.

2019-10-28 11:43:26
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Rozbudowa instalacji elektrycznej serwerowni.

Branża: InneMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10    faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 80/EP/EX/2019/NU/PP

Rozbudowa instalacji elektrycznej serwerowni.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 20.12.2019 r.

 1. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
6.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 oraz pkt 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu,
6.2. spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

6.3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

 1. Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie lub modernizacji sieci elektrycznej z centralnym zasilaczem UPS, każde o wartości, co najmniej 30 000,00 zł (netto).
 2. Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 7.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

7.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
7.2. Wykaz robót budowlanych spełniających wymagania 6.3 ppkt 1), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (np. protokół odbioru końcowy lub ostateczny).
7.3. Wykaz osób spełniających wymagania pkt 6.3 ppkt 2) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
7.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.5.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt. 8.7.30.1 regulaminu.
7a. Dla potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania Zamawiającego, w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych do oferty należy dołączyć wykaz zamienników z podaniem nazwy ich producenta, typu (pełne oznaczenie zastosowanego materiału lub urządzenia) oraz parametrów, co najmniej wskazanych w dokumentacji przetargowej dla danego materiału.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 7.4 oraz 7.5, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.

8. ZAWARTOŚĆ OFERTY:

8.1. W skład oferty musi wchodzić:
8.1.1. Formularz ofertowy.
8.2. Do oferty należy dołączyć:
8.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
8.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 7 i 7a.

9. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

10. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

11. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.

12. Oferty należy przesłać/składać do dnia 12.11.2019 r.  do godz. 11:00.

13. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.11.2019 r., o godzinie 11:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.

14. Termin związania ofertą:
14.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
14.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

15. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, są:
1) w sprawach formalnych:
Monika Myzik tel. 94 347 44 57;
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00.
2) w sprawach technicznych:
Krzysztof Glinka tel. 94 347 44 49; kom. 605-686-029;
e-mail: krzysztof.glinka@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”.

Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 28.10.2019 r.


Załączniki:

 • SIWZ._50.pdf(700.07 KB)
 • Załacznik_nr_1._Formularz_ofertowy_17.doc(115.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_._13.pdf(464.25 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postępowaniu_9.doc(48.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_robót_budowlanych_26.doc(49.5 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_osób_23.doc(49.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_50.doc(55.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Wykaz_zamienników_31.doc(48 KB)
 • Załącznik_nr_8._Klauzula_informacyjna_18.doc(65.5 KB)
 • Załącznik_nr_9._Dokumentacja_projektowa_._.zip(6924.31 KB)
 • Instrukcja_dla_Wykonawców_i_Podwykonawców_do_umowy6.pdf(6191.84 KB)
Skip to content