Dostawa suszarki laboratoryjnej.-ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-10-25 13:13:59
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa suszarki laboratoryjnej
Zamówienie nr 75/EP/PL/2019/NU/PU

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dokonuje sprostowania do ogłoszenia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę suszarki laboratoryjnej.

jest:

łączna wartość podatku VAT (23%): 1 182,93 zł
(słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa złote 93/100),

winno być:

łączna wartość podatku VAT (23%): 2 182,93 zł
(słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote 93/100),

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 28.10.2019 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10, faks: 94  347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 75/EP/EL/2019/NU/PU

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej nadostawę suszarki laboratoryjnej, została wybrana oferta, która została złożona jako jedyna w niniejszym postępowaniu.

Realizację zamówienia Zamawiający zleci firmie MERAZET S.A., ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań, zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, za cenę:

łączna wartość netto: 9 491,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 1 182,93 zł
(słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dwa złote 93/100),
łączna wartość brutto: 11 673,93 zł
(słownie: jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 93/100).

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 25.10.2019 r.

Skip to content