Świadczenie usług serwisowych, badań technicznych i naprawy samochodów osobowych/ ciężarowych

2019-04-29 14:51:06
Ogłoszenie dodane przez: W.MichalakTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Świadczenie usług serwisowych, badań technicznych i naprawy samochodów osobowych/ ciężarowych, będących własnością zamawiającego przez autoryzowane stacje obsługi pojazdu

Branża: Pojazdy


~~
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr  32/ER-4/PR/2019/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1. ZAMAWIAJĄCY:
1.1. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-111 Koszalin
KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
1.2. Kontakt telefoniczny.
 Numer telefonu: 94 347 44 10
 Numer faksu: 94 347 44 11
1.3. Kontakt elektroniczny.
 Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
 Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia obejmuje: świadczenie usług serwisowych, badań technicznychi naprawy samochodów osobowych/ ciężarowych, będących własnością zamawiającego przez autoryzowane stacje obsługi pojazdu.

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
3.1. Wymagania szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 
3.1.1. Przeglądy okresowe wynikające z zakresu i częstotliwości książki serwisowej oraz warunków eksploatacji dla danego samochodu [ minimum jeden raz w roku]
3.2. W  zakres  przeglądu okresowego wchodzi:
 wymiana oleju silnikowego,
•wymiana filtrów,
 sprawdzenie oleju w przekładni skrzyni biegów,
  diagnostyka komputerowa.
3.3. Cena za przeglądy powinna obejmować koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych, o których mowa w punkcie 3.2.
3.4. Należy zastosować oleje silnikowe syntetyczne, których lepkość jest zgodna z wymogami dla danego modelu samochodu.

4. W fakturze za przegląd muszą być wyszczególnione materiały zużyte podczas przeglądu (nazwa, producent).

5. Termin rozpoczęcia wykonywania przeglądu: nie później  niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia (faks lub e-mail) przez Zamawiającego. Przegląd może trwać nie dłużej niż jeden dzień roboczy.

6. Termin  płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury za  faktycznie wykonany przegląd lub naprawę w danym miesiącu.

Zamawiający może w trakcie trwania umowy zwiększyć ilość przeglądów o jeden dodatkowy, za cenę wskazaną w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w wykazie środków transportowych w trakcie trwania umowy.

WYKAZ  ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO:

Lp.  Nazwa środka transportowego           Rok produkcji          Ostatni wykonany przegląd                           Planowany przegląd
1.      RENAULT KANGOO ZK 70621                2009                                       97 000  km                                        107 000 km
2.      RENAULT KANGOO ZK 70622                2009                                       186 000  km                                        196 000 km
3.      RENAULT KANGOO ZK 77113                2010                                       206 000  km                                        216 000 km
4.      FORD TRANZIT ZK 78118                       2010                                       160 000  km                                        170 000 km
5.      FIAT FIORINO ZK 87538                          2012                                        49 000  km                                           59 000 km
6.     FIAT FIORINO ZK 87539                           2012                                        87 000  km                                           97 000 km
7.     FORD TRANZIT ZK 93513                        2013                                       120 510  km                                        130 510 km
8.     RENAULT KANGOO ZK 99661                 2014                                         99 661  km                                         109 661 km
9.     RENAULT KANGOO ZK 99662                 2014                                         67 500  km                                           77 500 km
10.   RENAULT TWINGO ZK 6900A                  2014                                        36 400 km                                            46 400 km
11.   RENAULT MASTERS ZK 7515A               2015                                         34 000  km                                           44 000 km
12.   RENAULT KANGOO ZK  9292C                2016                                        40 000 km                                            50 000 km
13.   TOYOTA COROLLA ZK 47615                  2006                                        255 000  km                                         265 000 km
14.   TOYOTA AVENSIS ZK 47619                    2006                                       390 000  km                                         400 000 km

6.1. Wykonawca zobowiązany jest:
• Dysponować stacją do obsługi i naprawy oraz stację diagnostyczną.
• Zabezpieczenia pojazdu zastępczego na czas przeglądu i napraw.
• Dysponować warsztatem naprawczym [co najmniej trzy stanowiska robocze], znajdującym się na terenie miasta Koszalin lub oddalonym o max. 10 km od granic Koszalina.
• Dysponować osobami odpowiednio przeszkolonymi oraz posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.
• Usługi będące przedmiotem zamówienia będą realizowane zgodnie z wymogami producentów, obowiązującymi normami i przepisami oraz zachowaniem przepisów BHP i p.poż. [dotyczy w      szczególności   usług wykonywanych na terenie Zamawiającego].

6.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.4. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców.

7. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.
8.2.  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
8.2.1. Dysponuje co najmniej jednym warsztatem naprawczym [trzema stanowiskami roboczymi], znajdującym się na terenie miasta Koszalin.
8.2.2. Dysponuje osobami odpowiednio przeszkolonymi oraz posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

9. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
9.1. Dla potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt 8.2 zapytania ofertowego, do oferty należy dołączyć:
9.1.1. Oświadczenie o dysponowaniu minimum jednym warsztatem naprawczym [co najmniej trzema stanowiskami roboczymi], znajdującym się na terenie miasta Koszalin (wzór druku) – załącznik nr 3.
9.1.2. Oświadczenie o dysponowaniu osobami odpowiednio przeszkolonymi oraz posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia (wzór druku) – załącznik nr 4.

10. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
10.1. W skład oferty muszą wchodzić:
10.1.1.  Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
10.2. Do oferty należy dołączyć:
10.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (czytelny podpis lub parafka wraz  z imienną pieczęcią osoby podpisującej dokument) przez osoby reprezentujące Wykonawcę. 
Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
10.2.2.Oferta powinna być podpisana (czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczęcią osoby  podpisującej dokument), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 10.2.1.
10.2.3. Oświadczenia wskazane w pkt 9.
 Oferta powinna być przesłana/złożona w formie pisemnej na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Przeglądy okresowe środków transportowych”.

11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
11.1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, na które Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
11.2.  Pytania należy kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego.
11.3.  Treść zapytań dotyczących postanowień zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekazuje Wykonawcy, który zapytania przesłał do Zamawiającego oraz zamieści je na stronie internetowej.

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:
12.1. Oferty oceniane będą punktowo.
12.2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga):

L.p.        Nazwa kryterium                        Waga- ilość punktów
1.           Cena przeglądu okresowego          100%
              RAZEM:                                             100%


12.3. Sposób obliczenia oferty zostanie dokonany wg poniższych algorytmów:
 
1) Kryterium cena przeglądu okresowego: waga 100 %

Sposób obliczenia punktów:
                                              
   C =    C0 / C1  x   Zc   x   100
                               
gdzie:
C –   ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena przeglądu okresowego” [pkt],
C 0-   najniższa zaproponowana cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie [zł],
C 1-   wartość parametru w badanej ofercie,
Zc –   znaczenie przypisane kryterium „C” [%].


12.4. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg sposobu punktowania ustalonego przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
12.5. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100.
12.6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny ofert, tj. z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

13. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać/składać do dnia 15.05.2019 r., do godz. 13:00,
 na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10.

14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WNOSZENIA OFERT WSPÓLNYCH:
14.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
14.2. Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia:
14.2.1. Oferta powinna być podpisana (czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczęcią osoby podpisującej dokument) przez wykonawców składających ofertę wspólną, zgodnie
z zasadami reprezentacji albo pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z pkt 14.2.2.
14.2.2. Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo to musi być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz zostać dołączone do oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Umocowanie to może wynikać również z treści dołączonej do oferty umowy.
14.2.3.  Oferta Spółki Cywilnej jest ofertą wspólną.
14.2.4.  Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania.

15. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

16. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
16.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie przesłane pocztą w formie pisemnej lub przedłożone osobiście.
16.2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach merytorycznych, jest:
Andrzej Myzik tel. 94 347 45 76;
e-mail: Andrzej.Myzik@meckoszalin.pl  
 od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 14:00.

17.  Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w tym zakresie prawach:
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna
Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2) Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl.
3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c. realizacji umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e. marketingu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f. ustalenia i dochodzenia roszczeń – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g. realizacji kontaktów – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4) Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Okres przechowywania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a. złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
b. oferta wybranego Wykonawcy – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c. do ustania celu biznesowego.
7) Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f. prawo wniesienia sprzeciwu,
g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h. prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin.
8) Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.
9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

18. ZAŁĄCZNIKI  DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1) Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
2) Projekt umowy – załącznik nr 2 .
4) O świadczenie o dysponowaniu warsztatem naprawczym (wzór druku) – załącznik nr 3.
5) Oświadczenie o dysponowaniu osobami (wzór druku) – załącznik nr 4.
6) Klauzula informacyjna- załącznik nr 5.
 
ZATWIERDZAM
CZŁONEK ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski                                       
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 29.04.2019 r.


         


Załączniki:

  • UWAGA_Zmiana_do_zapytania_ofertowego1.pdf(900.41 KB)
  • Załacznik_nr_1._Formularz_ofertowy_10.doc(123.5 KB)
  • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_.doc.pdf(107.81 KB)
  • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_dysponowaniu_warsztatem_4.doc(99.5 KB)
  • Załącznik_nr_4._Oświadczenie_o_dysponowaniu_osobami_4.doc(98.5 KB)
  • Załącznik_nr_5._Klauzula_informacyjna_1.doc(103 KB)
Skip to content