Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych wraz z kartami SIM

2019-02-01 14:20:11
Ogłoszenie dodane przez: W.MichalakTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych wraz z kartami SIM

Branża: Inne~~
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 01/ER-4/EZ/2019/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1. ZAMAWIAJĄCY:
 1.1. Miejska Energetyka Cieplne Spółka z o. o. w Koszalinie
         ul. Łużycka 25A
         75-111 Koszalin
   KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
   godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
  1.2. Kontakt telefoniczny:
   Numer telefonu: 94 347 44 10
   Numer faksu: 94 347 44 11
  1.3. Kontakt elektroniczny:
   Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
   Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych wraz z kartami SIM w technologii GSM, UMTS i LTE z obustronną transmisją danych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. – Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.)

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
I. ZAKRES I OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 68 numerów MSISDN w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych w technologii GSM, UMTS i LTE
z obustronną transmisją danych w okresie 24 miesięcy (z migracją 66 dotychczasowych numerów + 2 nowe numery do telefonów komórkowych). Szczegółowy opis usług telekomunikacyjnych znajduje się w Rozdziale II.
2) Dostawa (jednorazowa) 60 szt. kart SIM do telefonów komórkowych w taryfie głosowej, oraz Dostawa (jednorazowa) 8 szt. kart SIM w taryfie do przesyłu danych – mobilny internet (w przypadku dostawcy obecnie świadczącego usługi zachodzi tylko obowiązek uzupełnienia stanu do określonej ilości). Szczegółowy opis dostawy kart znajduje się w Rozdziale III.
3) Dostawa fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i urządzeń transmisji danych w ramach przyznanego limitu do wykorzystania w okresie obowiązywania umowy.
Szczegółowy opis dostawy telefonów i ruterów znajduje się w Rozdziale IV.
4) Przeniesienie (migracja) na wniosek Zamawiającego od dotychczasowego operatora do sieci Wykonawcy 66 użytkowanych przez Zamawiającego numerów MSISDN (58 w taryfie głosowej + 8 w taryfie przesyłu danych – mobilny internet). Zamawiający obecnie korzysta z usług 1 operatora. (migracja nie będzie wymagana jeżeli zamówienie udzielone zostanie dotychczasowemu Wykonawcy).  Wykaz numerów podlegających przeniesieniu zostanie podany przy podpisaniu umowy. Szczegółowy opis przeniesienia znajduje się w Rozdziale V.

Rozdział II.  SZCZEGÓŁOWY OPIS USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ WYKONAWCE NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO: 
1) Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu w ramach opłaty abonamentowej dla 68 kart SIM na terenie Polski (oraz w roamingu pozostałych krajów UE) nieograniczoną liczbę bezpłatnych połączeń głosowych, tj. wykonywanie i odbieranie połączeń, wysyłanie i odbieranie SMS, MMS oraz transmisja danych do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych (zgodnie z obowiązującą regulacją zawartą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej nr. 2015/2120 z dnia 25.11.2015, a w szczególności zgodnie z zasadą „Roam Like At Home”).
2) Wykonawca w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych dla 68 kart SIM, zapewni zasięg do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych obecnych Operatorów jak i nowych Operatorów, którzy rozpoczną działalność w trakcie trwania umowy dla wszystkich aktywnych kart Zamawiającego.
3) Przedmiot zamówienia polegający na świadczeniu usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do sieci Internet realizowany będzie przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia uruchomienia usługi.
4) Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania (na zasadach określonych warunkami umowy i do końca jej trwania) wszystkich aktywnych kart w sieci Wykonawcy.
5) Abonament dla pojedynczego numeru abonenckiego powinien być zryczałtowany i jednakowy dla wszystkich 68 numerów abonenckich zarówno w taryfie głosowej, jak i przesyłu danych.
6) Usługi telekomunikacyjne muszą zostać uruchomione w terminie do 01.03.2019 r. i świadczone będą przez kolejnych 24 okresów rozliczeniowych (za okres rozliczeniowy przyjmuje się okres, za który wystawiana będzie faktura – jednak nie dłuższy od liczby dni w miesiącu kalendarzowym objętym danym rozliczeniem).
7) Zamawiający przyjmuje okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu świadczenia usług telefonii komórkowej, rozpoczynający się w dniu miesiąca kalendarzowego wskazanym przez Wykonawcę na fakturze. Czas trwania danego okresu rozliczeniowego jest równy liczbie dni miesiąca kalendarzowego, w którym dany okres rozliczeniowy się rozpoczął.
8) Usługi bezprzewodowej transmisji danych będą świadczone na wszystkich kartach SIM w taryfie głosowej oraz kartach SIM w taryfie dane.
9) Wykonawca musi zapewnić całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonych usług telekomunikacyjnych.
10) Wykonawca w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej dla 60 szt. kart SIM musi zapewnić:
a) zasięg sieci telefonii komórkowej na obszarze Polski na poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych w standardzie szybkiego Internetu LTE;
b) brak limitu kwotowego rachunku za okres rozliczeniowy dla pojedynczych kart SIM w okresie obowiązywania umowy;
c) powiadamianie o próbie połączenia poprzez usługę SMS;
d) aktywację kart SIM;
e) aktywację i dezaktywację usługi romingu;
f) aktywację i dezaktywację „poczty głosowej”;
g) odsłuchiwanie „poczty głosowej” na terenie Polski;
h) identyfikację numeru rozmówcy w przypadku gdy nie jest numerem zastrzeżonym;
i) usługę nie podawania do ogólnej informacji publicznej numerów komórkowych Zamawiającego;
j) usługę bilingu w formie elektronicznej przez aplikację internetową lub przekazywanego e- mailem w formie pliku (szczegółowe bilingi wykonanych połączeń z podziałem na połączenia telefoniczne głosowe, tekstowe, transmisję danych oraz połączenia międzynarodowe i w roamingu) z podziałem na każdy numer abonencki;
k) wystawianie duplikatów kart SIM (mini, micro, nano) w przypadku wymiany sprzętu, kradzieży, zgubienia, uszkodzenia mechanicznego lub wadliwego działania karty (max. 60 szt. w okresie trwania umowy);
l) zmianę dotychczasowego numeru telefonicznego na karcie SIM na inny w przypadku gdy korzystanie z posiadanego numeru będzie dla użytkownika uciążliwe (max. 10 szt. w okresie trwania umowy);
m) dostęp, w okresie trwania umowy do wszystkich bezpłatnych usług oferowanych przez Wykonawcę;
n) blokadę połączeń i wysyłania SMS na numery o podwyższonej płatności w tym numery Specjalne, Premium, zaczynające się od numeru 700 i inne;
o) całkowite blokowanie w dowolnym czasie karty SIM uniemożliwiające wykonanie połączeń wychodzących w przypadku kradzieży, bądź zgubienia telefonu komórkowego na wniosek Zamawiającego złożony telefonicznie (po podaniu hasła), bądź przesłanym e-mailem lub faksem do Wykonawcy; Zamawiający dopuszcza obsługę konsultanta Wykonawcy w tym zakresie;
p) aktywację i dezaktywację usług roamingowych na wskazanych przez Zamawiającego kartach SIM w ramach wykonywania i odbierania połączeń, wysyłania i odbierania SMS, MMS oraz transmisji danych, usługi roamingowe oraz międzynarodowe taryfikowane zgodnie z obowiązującym cennikiem usług roamingowych i międzynarodowych Operatora dla biznesu i zgodnie z obowiązującą regulacją zawartą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej nr. 2015/2120 z dnia 25.11.2015, a w szczególności zgodnie z zasadą „Roam Like At Home”);
q) Wykonawca w ramach indywidualnego limitu dla każdego numeru abonenckiego przydzieli pakiet do korzystania z Internetu LTE w telefonie na kartach SIM w każdym okresie rozliczeniowym nie mniejszy niż:
po 5  GB dla każdego z 42 numerów abonenckich,
po 10 GB dla każdego z 13 numerów abonenckich,
po 15 GB dla każdego z 5 numerów abonenckich,
r) Wykonawca musi zapewnić, że po wyczerpaniu pakietu nie włączy blokady do dalszego korzystania z Internetu tylko ewentualnie ograniczy prędkość przesyłu; korzystanie z Internetu przy ograniczonej prędkości nie spowoduje dodatkowych opłat;
s) Zamawiający przy podpisaniu umowy określi Wykonawcy przypisanie pakietow-limitów internetu dla konkretnych numerów abonenckich;
t) w związku z możliwymi zmianami kadrowymi, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia, w dowolnym momencie trwania niniejszej umowy, na podstawie cesji dowolnego z numerów objętych umową (maksymalnie 10 numerów) na inną osobę fizyczną lub prawną. Po przeniesieniu numer taki musi zostać odłączony przez Wykonawcę od MEC Koszalin sp. z o.o.. Nowe warunki świadczenia usług po dokonaniu cesji określą pomiędzy sobą Wykonawca oraz osoba fizyczna lub prawna na którą dokonana zostanie cesja. Od dnia dokonania przeniesienia praw i obowiązków wszystkie zobowiązania wobec Wykonawcy ponosi Cesjonariusz.
11) Wykonawca w zakresie świadczenia usług dostępu do przesyłu danych – mobilny internet LTE dla 8 szt. kart SIM musi zapewnić:
a) zasięg sieci na obszarze Polski na poziomie umożliwiającym realizację transmisji danych bezprzewodowego Internetu w standardzie szybkiego Internetu LTE;
b) aktywację kart SIM;
c) usługę bilingu w formie elektronicznej przez aplikację internetową lub przekazywanego  e- mailem w formie pliku (szczegółowe bilingi transmisji danych z podziałem na każdy numer abonencki;
d) wystawianie duplikatów kart SIM w przypadku wymiany sprzętu (mini, micro, nano), kradzieży, zgubienia, uszkodzenia mechanicznego lub wadliwego działania karty (max. 8 szt. w okresie trwania umowy);
e) dostęp, w okresie trwania umowy do wszystkich bezpłatnych usług oferowanych przez Wykonawcę;
f) blokadę połączeń i wysyłania SMS na numery o podwyższonej płatności w tym numery Specjalne, Premium, zaczynające się od numeru 700 i inne;
g) całkowite blokowanie w dowolnym czasie kart SIM w przypadku kradzieży bądź zgubienia urządzenia na wniosek Zamawiającego złożony telefonicznie (po podaniu hasła), bądź przesłanym emailem lub faksem do Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza obsługę konsultanta Wykonawcy w tym zakresie;
h) Wykonawca w ramach indywidualnego limitu dla każdego numeru abonenckiego przydzieli pakiet przesyłania danych bezprzewodowego Internetu na kartach SIM w każdym okresie rozliczeniowym nie mniejszy niż:
   po 30 GB dla 8 numerów abonenckich,
i) Wykonawca musi zapewnić, że po wyczerpaniu pakietu nie włączy blokady dalszego transferu danych tylko ewentualnie ograniczy prędkość przesyłu. Korzystanie z Internetu przy ograniczonej prędkości nie spowoduje dodatkowych opłat.
Rozdział III.   SZCZEGÓŁOWY OPIS DOSTAWY KART SIM.
l)  Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu karty SIM w ilości:
a) 60 szt. kart SIM do korzystania z usług telefonii komórkowej w terminie nie później niż 3 dni przed uruchomieniem usługi (nie będzie wymagane jeżeli zamówienie udzielone zostanie dotychczasowemu Wykonawcy, zachodzi tylko obowiązek uzupełnienia stanu do określonej ilości);
b) 8 szt. kart SIM do korzystania z usług do przesyłu danych – mobilny internet w terminie nie później niż 3 dni przed uruchomieniem usługi (nie będzie wymagane jeżeli zamówienie udzielone zostanie dotychczasowemu Wykonawcy);
c) 10 szt. kart SIM serwisowych (mini, micro, nano), nieaktywnych. Karty te będą bezpłatnie aktywowane (np. w przypadku kradzieży, zagubienia, wymiany lub stwierdzenia wady karty) po zgłoszeniu dokonanym przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Aktywacja serwisowej karty SIM musi się odbyć w ciągu co najwyżej dwóch godzin od zgłoszenia do Wykonawcy;
2) karty muszą być zabezpieczane przed uruchomieniem minimum czterocyfrowym kodem PIN, w przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN muszą być samoczynnie blokowane. Odblokowanie musi nastąpić po wprowadzeniu kodu PUK;
3) Wykonawca wraz z kartami SIM dostarczy kody PIN i PUK;
4) uszkodzone karty nie podlegają zwrotowi do Wykonawcy;
5) Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone karty;
6) koszty aktywacji kart powinny zostać wkalkulowane w cenę opłaty abonamentowej.
Rozdział  IV.   SZCZEGÓŁOWY OPIS DOSTAWY FABRYCZNIE NOWYCH TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I URZĄDZEŃ TRANSMISJI DANYCH (RUTERÓW MOBILNYCH):
l) Wykonawca przyzna Zamawiającemu limit kwotowy na zakup  fabrycznie nowych telefonów komórkowych i urządzeń transmisji danych, który umożliwi mu w okresie obowiązywania umowy, ich nabywanie bez konieczności zawierania oddzielnych umów na ich kupno. Wykonawca wystawi  faktury za każdą sztukę sprzedanego towaru. Faktury płatne w terminie 14 dni od daty dostarczonego towaru.
2) Zamawiający będzie mógł je kupić za cenę jednostkową wskazaną przez Zamawiającego, nie niższą jednak niż 1,00 zł za 1 sztukę. Różnica pomiędzy ceną zakupu netto, a ceną detaliczną netto zgodną z cennikiem detalicznym Wykonawcy aktualnym w dniu złożenia Zamówienia pomniejsza kwotę Limitu. Aktualny cennik detaliczny dla firm i biznesu fabrycznie nowych telefonów komórkowych i urządzeń transmisji danych dostępny będzie każdorazowo na żądanie Zamawiającego.
3) Łączna liczba telefonów komórkowych i urządzeń transmisji danych kupionych na warunkach określonych w pkt 1-2 nie będzie większa niż łączna liczba aktywnych kart SIM Zamawiającego.
4) Telefony komórkowe i urządzenia transmisji danych muszą być nowe wyprodukowanie nie wcześniej niż w 2018 roku, muszą być zapakowane w kompletach handlowych producenta
i pozbawione blokady SIM LOCK.
5) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy telefonów komórkowych i urządzeń transmisji danych w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną.
6) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczone telefony komórkowe i urządzenia transmisji danych, na warunkach ogólnych określonych przez producenta, na okres 24 miesięcy od dnia dostawy urządzenia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia dostarczenia poszczególnych dostaw. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie napraw serwisowych, ale nie musi wykonywać ich osobiście. Naprawa może być wykonana np. przez serwis obsługujący Wykonawcę na warunkach określonych przez producenta.
W trakcie okresu gwarancji Wykonawca zapewni transport uszkodzonego urządzenia do serwisu na swój koszt, jak również pokryje koszty transportu naprawionego urządzenia do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego urządzenia objętego gwarancją w terminie do 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną, o ile warunki udzielonej gwarancji na warunkach ogólnych określonych przez producenta nie będą korzystniejsze. Za termin naprawy uszkodzonego urządzenia uznawany będzie dzień zwrotu naprawionego urządzenia do Zamawiającego.
7) W przypadku wady nie objętej naprawą gwarancyjną (na warunkach ogólnych producenta) decyzję o ewentualnej naprawie podejmie Zamawiający, po otrzymaniu od Wykonawcy wstępnej analizy kosztów naprawy.
Rozdział  V.  SZCZEGÓŁOWY OPIS USŁUGI PRZENIESIENIA (MIGRACJI) NUMERÓW OD DOTYCHCZASOWEGO OPERATORA DO SIECI WYKONAWCY:
Migracja nie będzie wymagana, jeżeli zamówienie udzielone zostanie dotychczasowemu operatorowi – Polkomtel Sp. z o.o.
1) Zamawiający posiada obecnie 66 aktywnych numerów MSISDN (58 w taryfie głosowej, 8 w taryfie dane), aktywnych w sieci  Polkomtel Sp. z o.o. Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia do własnej sieci ww. numerów (z zachowaniem dotychczasowych numerów MSISDN) Wykaz numerów podlegających przeniesieniu zostanie podany przy podpisaniu umowy.
2) Wszelkie formalności związane z migracją numerów leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do dokonania przeniesienia numerów do sieci Wykonawcy, oraz podpisze wymagane formularze aktywacji usług stosowanych przez Wykonawcę.
3) Usługi telekomunikacyjne muszą zostać uruchomione w terminie do dnia 01.03.2019 r. Zamawiający dopuszcza przerwę w świadczeniu usług, w chwili ewentualnego przenoszenia numerów do sieci Wykonawcy, jedynie w godzinach 00:00 – 03:00 w nocy.
4)  Przeniesienie do sieci Wykonawcy, obecnie użytkowanych przez Zamawiającego numerów telefonów odbędzie się na zasadach ogólnie stosowanych przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych (zachowanie dotychczasowych numerów MSISDN).
5)  W związku z możliwymi zmianami kadrowymi, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia, w dowolnym momencie trwania niniejszej umowy, na podstawie cesji dowolnego z numerów objętych umową (maksymalnie 10 numerów) na inną osobę fizyczną lub prawną. Po przeniesieniu numer taki musi zostać odłączony przez Wykonawcę od MEC Koszalin sp. z o.o.. Nowe warunki świadczenia usług po dokonaniu cesji określą pomiędzy sobą Wykonawca oraz osoba fizyczna lub prawna na którą dokonana zostanie cesja. Od dnia dokonania przeniesienia praw i obowiązków wszystkie zobowiązania wobec Wykonawcy ponosi Cesjonariusz.
Rozdział VI. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA USŁUGAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI:
1) Usługi telekomunikacyjne muszą zostać uruchomione w terminie do dnia 01.03.2019 r do godz. 03:00 w nocy i świadczone będą przez kolejnych 24 okresów rozliczeniowych (za okres rozliczeniowy przyjmuje się okres, za który wystawiana będzie faktura – jednak nie dłuższy od liczby dni w miesiącu kalendarzowym objętym danym rozliczeniem).
2) W przypadku awarii sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy, uniemożliwiającej Zamawiającemu korzystanie ze świadczonych przez Wykonawcę usług, Wykonawca od momentu uzyskania informacji o wystąpieniu awarii, zobowiązany jest do natychmiastowego podjęcia prac w celu jak najszybszego przywrócenia możliwości korzystania z usług.
3) Wykonawca i Zamawiający wyznaczą co najmniej po jednej osobie do obsługi przedmiotu umowy, odpowiedzialnej za:
 bezpośredni kontakt Zamawiający — Wykonawca,
 współpracę w przypadkach pojawienia się problemów, w celu ich szybkiego rozwiązania.
4) Wykonawca musi umożliwić Zamawiającemu w okresie trwania umowy dostęp do dedykowanego konsultanta w dni robocze w godzinach 8-16, oraz zapewnić całodobowy dostęp do infolinii (Biura Obsługi Klienta).
5) Zarządzanie usługami telekomunikacyjnymi przy udziale dedykowanego konsultanta Wykonawcy odbywać się będzie bez dodatkowych opłat.
6) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia utworzy co najmniej jedno konto klienta dla Zamawiającego i będzie wystawiał faktury dla danego konta. Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy wykazy numerów przyporządkowanych do konta.
7) W przypadku reklamacji opłat za wykonane usługi Wykonawca musi wystawić faktury korygujące w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia reklamacji.
8) Usługi dodatkowe zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca będzie taryfikował zgodnie z obowiązującym cennikiem świadczenia usług dla klientów biznesowych Wykonawcy.

4. SPOSÓB OBLICZENIA CENY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
4.1. Cena ofertowa dla pojedynczego abonamentu miesięcznego powinna być ryczałtowa i jednakowa dla wszystkich 68 numerów abonenckich zarówno w taryfie głosowej, jak i przesyłu danych.
4.2. Cena ofertowa, o której mowa w pkt 4.1. powinna zawierać uśrednione wszystkie koszty usług określonych w pkt 3 zapytania ofertowego pn. „WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA”. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
sukcesywnie przez okres 24 miesięcy: od dnia 01.03.2019 r.

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH:
6.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone.
6.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zostali wpisani do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. – Dz. U z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.).

8. WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych – forma zaświadczenia: oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

9. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
9.1. Oferty oceniane będą punktowo.
9.2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga):
L.p.                  Nazwa kryterium                                Waga %
1.         Łączna cena ofertowa abonamentów               70
2.         Limit kwotowy zakupu telefonów komórkowych i urządzeń transmisji danych              30
9.3. Sposób obliczenia kryterium „Łączna cena ofertowa abonamentów” zostanie dokonany wg poniższego algorytmu:

C =   C0/C1 x   Zc   x   100      
                                      

gdzie:
C –   wskaźnik oceny punktowej wg kryterium „C” [pkt],
C 0-   najniższa wartość parametru spośród zaproponowanych we wszystkich ofertach podlegających ocenie,
C 1-   wartość parametru w ocenianej ofercie,
Zc –   znaczenie przypisane kryterium „C” [%].


9.4. Sposób obliczenia kryterium „Limit kwotowy zakupu telefonów i urządzeń transmisji danych” zostanie dokonany wg poniższego algorytmu:

 C =     C1/C0   x   Zc   x   100

gdzie:
C –   wskaźnik oceny punktowej wg kryterium „C” [pkt],
C 1-   wartość parametru w ocenianej ofercie,
C 0-   najniższa wartość parametru spośród zaproponowanych we wszystkich ofertach podlegających ocenie,
Zc –   znaczenie przypisane kryterium „C” [%].

9.5. Punkty uzyskane w ramach każdego z kryterium zostaną zsumowane dla danej oferty.
9.6. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta – wynosi 100.
9.7.  Kryterium oceny ofert: najwyższa liczba punktów.
9.8. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najwyższą liczbę przyznanych punktów.

10. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 12.02.2019 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10.

11. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
11.1. W skład oferty muszą wchodzić:
11.1.1.  Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
11.1.2. Aktualnie obowiązujący cennik dostępnych fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla firm i biznesu (w kompletach handlowych producenta, wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2018 r).
11.1.3. Dokument, o którym mowa w pkt 8.
11.2. Do oferty należy dołączyć:
Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie  tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

12. WYMAGANIA FORMALNE NA OFERTY:
Formularz ofertowy powinien być podpisany (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie
z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 11.2.

13. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

14. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1) w sprawach formalnych:
                   Wanda Michalak
                    tel. 94 347- 44 – 02; e-mail: wanda.michalak@meckoszalin.pl
                   od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00,
2) w sprawach technicznych:
                    Dariusz Szada Borzyszkowski
                    tel. 94 347- 45- 27; e-mail:  darekb@meckoszalin.pl
             od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 14:00.

15. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2) Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl.
3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c. realizacji umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e. marketingu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f. ustalenia i dochodzenia roszczeń – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g. realizacji kontaktów – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4) Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a. złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
b. oferta wybranego Wykonawcy – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c. do ustania celu biznesowego.
7) Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f. prawo wniesienia sprzeciwu,
g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h. prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A,
75-111 Koszalin.
8) Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.
9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

16. INNE POSTANOWIENIA:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu  ich uzupełnienia będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie  przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedłożone osobiście.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
Projekt umowy – załącznik nr 2.
Klauzula informacyjna – załącznik nr 3.

ZATWIERDZAM
         CZŁONEK ZARZĄDU
         dr Adam Wyszomirski
        /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 01.02.2019 r..                                                           


Załączniki:

  • UWAGA_IV._Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców_(4)_-_Kopia_.pdf(1187.1 KB)
  • UWAGA_III._Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców_(3)_.pdf(2834.62 KB)
  • UWAGA.II_._Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców_(2)_.pdf(3524.41 KB)
  • UWAGA_Ważna_infirmacja_do_Wykonawców.pdf(525.35 KB)
  • UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców_1.pdf(2830.9 KB)
  • Załącznik_nr_1._Formularz_ofert_.doc(125 KB)
  • Załącznik_nr_2._Umowa_projekt_44.pdf(2980.16 KB)
  • Załącznik_nr_3._Klauzula_informacyjna_3.pdf(1357.51 KB)
Skip to content