Wynajm transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie.

2019-02-05 07:48:29
Ogłoszenie dodane przez: W.MichalakTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Wynajem transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie

Branża: Pojazdy~~
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 02/ER-4/PR/2019/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1. Zamawiający:
1.1.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie
      ul. Łużycka 25A
      75-111 Koszalin
      KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
1.2. Kontakt telefoniczny.
       Numer telefonu: 94 347 44 10
       Numer faksu: 94 347 44 11
1.3. Kontakt elektroniczny.
       Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
      Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia dotyczy wynajmu transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie.

3. Warunki realizacji zamówienia:

3.1. Wymagania szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
• Transport żużla samochodami ciężarowymi – Wykonawca musi dysponować minimum dwoma wywrotkami o ładowności 25 t.
• Planowana ilość kursów wywozu żużla – 200 szt.
• Odległość przewozu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wynosi do 50 km, licząc od miejsca załadunku.
• Załadunek żużla zapewnia Zamawiający na swój koszt w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.
• Termin płatności za wykonane kursy samochodów wynosi 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury zbiorczej, wystawionej w danym miesiącu po wykonaniu usługi.
• Wykonawca wystawi fakturę zbiorczą na podstawie ilości kart przekazania odpadu dostarczonych przez Zamawiającego. Jedna karta przekazania odpadu stanowi potwierdzenie wykonania jednego kursu.
3.2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.4.  Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców.

4.  Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 28.06.2019 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają licencję na wykonywanie transportu krajowego drogowego rzeczy.
5.2. Transport drogowy odpadów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2016 poz. 1987). Transportujący odpady jest zobowiązany uzyskać zezwolenie na transport odpadów o kodzie 10 01 80 Mieszanki popiołowo – żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych.

6. Wykaz dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
6.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór druku) – załącznik nr 3.
6.2. Licencja na wykonywanie transportu krajowego drogowego rzeczy.
6.3. Zezwolenie na transport odpadów o kodzie 10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych.

7. Zawartość oferty:
7.1. W skład oferty musi wchodzić:
7.1.1. Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
7.2. Do oferty należy dołączyć:
7.2.1. Dokumenty i oświadczenia określone w pkt 6.
7.2.2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
7.2.3. Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność  z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta powinna być przesłana/złożona w formie pisemnej na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Oferta na wynajem transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie”.

8. Opis kryteriów wyboru wykonawcy:
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą cenę za 1 kurs samochodu ciężarowego.

9. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy przesłać/składać do dnia 14.02.2019 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10.

10. Rozstrzygnięcie postępowania:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

11. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
11.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy i zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty i oświadczenia przekazywane przez wykonawców na wezwanie zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane faksem lub e-mailem i zostaną niezwłocznie przesłane pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedłożone osobiście.
11.2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Karolina Dobrzyńska
tel. 94 34 74 540
e-mail: karolina.dobrzynska@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się wiązała z przetwarzaniem danych osobowych powierzonych wykonawcy przez zamawiającego, w związku z czym z wykonawcą wybranym w wyniku niniejszego postępowania, zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2a.

12. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w tym zakresie prawach:
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2) Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl.
3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c. realizacji umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e. marketingu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f. ustalenia i dochodzenia roszczeń – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g. realizacji kontaktów – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4) Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a. złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
b. oferta wybranego Wykonawcy – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c. do ustania celu biznesowego.
7) Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.  prawo wniesienia sprzeciwu,
g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h. prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin.
8) Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia
i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.
9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji
o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

13. Załączniki do zapytania ofertowego:
1) Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
2) Projekt umowy – załącznik nr 2.
3) Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych –  załącznik nr 2a.
4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku)- załącznik nr 3.
5) Karta przekazania odpadu – załącznik nr 4. 
6) Klauzula informacyjna – załącznik nr 5.

ZATWIERDZAM
CZŁONEK ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 04.02.2019 r.


Załączniki:

  • Załacznik_nr_1._Formularz_ofertowy_4.doc(112 KB)
  • Załącznik_nr_2._Umowa_projekt_45.pdf(2000.17 KB)
  • Załącznik_nr_2a._Umowa_powierzenia_.pdf(3533.29 KB)
  • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_speł_.war_._udziału_w_post_._1.doc(97.5 KB)
  • Załącznik_nr_4._Karta_Przekazania_Odpadu_1.doc(37.5 KB)
  • Załącznik_nr_5._Klauzula_informacyjna_2.pdf(1373.75 KB)
Skip to content