Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci z przyłączami.

2019-02-14 12:14:23
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci z przyłączami.

Branża: Projektowanie sieciZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 05/ER-4/ER/2019/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1. ZAMAWIAJĄCY:
1.1.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie
      ul. Łużycka 25A
      75-111 Koszalin
      KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
      godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
1.2. Kontakt telefoniczny.
       Numer telefonu: 94 347 44 10
       Numer faksu: 94 347 44 11
1.3. Kontakt elektroniczny.
       Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
      Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania pn. Budowa dwóch odcinków sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z przyłączami do budynków KSM Na Skarpie przy ul. Franciszkańskiej 122-122C i Franciszkańskiej 124-124D oraz do budynków przy ul. Franciszkańskiej 116-116e i Franciszkańskiej 118-118C w Koszalinie wraz z demontażami odcinków sieci, które staną się nieczynne.

Powyższe zadanie należy wykonać zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi nr 95/2018, 96/2018, 97/2018 i 98/2018 z dnia 20.11.2018 r.

2.2. Zakres prac projektowych dla zadania:
I etap obejmuje:

 1. Inwentaryzację do celów projektowych i kosztorysowych, wraz ze zdjęciami pomieszczeń, do których wchodzi przyłącze.
 2. Uzyskanie mapy do celów projektowych.
 3. Uzyskanie wykazu właścicieli działek.
 4. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis z planu.
 5. Uzyskanie zgód od wszystkich właścicieli nieruchomości, potwierdzone na mapie z projektowanym przyłączem.
 6. W przypadku konieczności usunięcia nasadzeń trwałych (drzewa, krzewy), zgody właścicieli działek na ich usunięcie, bez odszkodowania na rzecz właściciela działki.
 7. Przełożenie innych branż w przypadku kolizji projektowanej sieci i przyłączy ciepłowniczych z istniejącym uzbrojeniem.
 8. Uzgodnienie z ZDiT Koszalin sposobu odtworzenia nawierzchni. Opinia w zakresie zieleni.
 9. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego zawierającego wszystkie wymagane branże do realizacji zadania oraz czytelną mapę do celów projektowych (nie ksero). Do projektu należy załączyć wykolorowane mapy zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
  w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Koszalinie (KUPSUT):

wersja papierowa w ilości po 3 egzemplarze dla MEC- dla każdego odcinka osobno,
– wersja na CD (DVD): opis w formacie *.pdf, obliczenia *.xls, *.dxf, *.doc  lub *.pdf, mapy, schemat alarmowy, schemat montażowy *.dwg  i *.pdf., pozostałe rysunki w formacie *.pdf w ilości 1 egzemplarza.
j. Opracowanie projektu organizacji ruchu – jeśli będzie wymagany:     
– wersja papierowa w ilości po 3 egzemplarze – dla każdego odcinka osobno,

– wersja na CD (DVD) w formacie *.pdf. w ilości 1 egzemplarza.
k. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych:
– wersja na CD (DVD) w formacie *.doc  i *.pdf. w ilości 1 egzemplarza.
l. Opracowanie przedmiaru robót:
– wersja na CD (DVD) w formacie *.rds, i *.pdf. umożliwiającym otwarcie pliku w   wersji 10.0, w ilości 1 egzemplarza.
m. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego scalonego wraz z dołączoną kalkulacją szczegółową cen jednostkowych, analizą indywidualną nakładów rzeczowych oraz analizą własną cen czynników       produkcji i wskaźników narzutów pośrednichi zysku:      
– wersja papierowa w ilości po 1 egzemplarzu – dla każdego odcinka osobno,
 wersja na CD (DVD) w formacie *.rds, i *.pdf. umożliwiającym otwarcie pliku w wersji 10.0, w ilości 1 egzemplarza.
n. Wykonawca w ramach realizacji I etapu przedmiotu zamówienia jest zobowiązany również do:
– uzgodnienia planowanej trasy sieci ciepłowniczej z MEC Koszalin. Do uzgodnienia dołączyć plan, schemat montażowy i profil sieci lub przyłącza,
– dokonania uzgodnień branżowych z Działem Strategii i Rozwoju MEC Koszalin przed dokonaniem uzgodnień w zespole ds. KUPSUT – do uzgodnienia przedstawić trasę sieci lub przyłącza, schemat montażowy, schemat alarmowy, rysunki szczegółowe wejść do poszczególnych budynków, rysunki komór ciepłowniczych, profile sieci, rysunki odtworzenia nawierzchni,
– uzyskania opinii w zakresie zieleni,
– dokonania uzgodnień w zespole ds. KUPSUT,
– podania wytycznych do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dostosowaną do specyfiki projektowanej sieci i przyłączy ciepłowniczych,
– zgłoszenie zamiaru budowy do Prezydenta Miasta w Koszalinie, jeżeli Organ nałoży taki obowiązek. 

Dokumentacje w wersji elektronicznej mogą być zamieszczone na jednym nośniku.
Pliki na płycie CD (DVD) mają być ułożone wg opisu stanowiącego załącznik nr 5.


II etap obejmuje:
1. Wykonanie na wniosek Zamawiającego, jednokrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego (w oparciu o aktualny poziom cen), w terminie 10 dni roboczych od daty przekazania zlecenia przez Zamawiającego.
2. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia, w zakresie obejmującym:
a) czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
b) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, w tym także na etapie
organizacji i rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane, a także uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej i dokonywanie drobnych zmian projektowych (rozwiązywanie kolizji wynikłych podczas prowadzenia budowy) oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji i uaktualnień projektu w trakcie i na zakończenie realizacji robót budowlanych, nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,
c) bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie do trzech dni roboczych od daty zawiadomienia (fax lub e-mail lub telefon lub pismo) lub w innym uzgodnionym z MEC terminie. Za dzień roboczy w rozumieniu powyższego zapisu, nie uznaje się soboty i niedzieli,
d) udział osobisty w odbiorze końcowym inwestycji na budowie.

UWAGA:
Dokumentacja Projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ma być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. z 2013 poz. 1129 z późn. zm.).
Kosztorys Inwestorski należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

2.3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi dwiema fakturami częściowymi, zgodnie z warunkami:
– faktura częściowa za realizację I etapu przedmiotu zamówienia w wysokości 80% wynagrodzenia,
– faktura częściowa za realizację II etapu przedmiotu zamówienia w wysokości 20% wynagrodzenia.

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
I etap  do dnia 15.10.2019 r.
II etap  po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1. Dysponują projektantami, którzy będą wykonywać dokumentację projektowo – kosztorysową sieci ciepłowniczej z przyłączami:

-co najmniej jeden uprawniony do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, którzy przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (projektowanie sieci ciepłowniczych), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

5.2. Każda z wykazanych osób, dla której zostanie przypisana funkcja projektanta, posiadająca uprawnienia  z pkt 5.1., powinna posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert minimum dwóch projektów sieci lub przyłączy ciepłowniczych preizolowanych o średnicy min. Dn 65
i długości min. L=40m
, każdy.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 6.

6. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1. Wykaz projektantów, którzy będą wykonywać w/w dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz funkcji, którą będą pełnić przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem podstawy dysponowania potencjałem kadrowym oraz oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z wymaganiami pkt 5.1. oraz przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (wzór druku) – załącznik nr 3.
6.2. Wykaz projektów sieci lub przyłączy ciepłowniczych wykonanych przez projektantów wskazanych w wykazie projektantów, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, który powinien zawierać temat opracowania, miejscowość, średnicę sieci ciepłowniczej/przyłącza ciepłowniczego dla rur preizolowanych i długość sieci/przyłącza, datę opracowania, adres Zamawiającego i nazwisko projektanta (wzór druku) – załącznik nr 4.

7. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
7.1.W skład oferty muszą wchodzić:
7.1.1. Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
7.2. Do oferty należy dołączyć:
7.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
7.2.2. Dokumenty wskazane w pkt 6.

8. WYMAGANIA FORMALNE DLA OFERTY:
Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność
z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 7.2.1.

9. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
9.1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
9.2. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.

10. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
10.1.Ofertę w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 25.02.2019 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 1
10.2.Oferta powinna być przesłana/złożona na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania pn. Budowa dwóch odcinków sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z przyłączami do budynków KSM Na Skarpie przy ul. Franciszkańskiej 122-122C i Franciszkańskiej 124-124D oraz do budynków przy ul. Franciszkańskiej 116-116e i Franciszkańskiej 118-118C w Koszalinie wraz z demontażami odcinków sieci, które staną się nieczynne.”

11. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.

Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

12. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:       
Magdalena Wolska-Polaszek

telefon: 94 347 45 52
e-mail: magdalena.wolska-polaszek@meckoszalin.pl

13. INNE POSTANOWIENIA:
13.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie przesłane pocztą w formie pisemnej lub przedłożone osobiście.
13.2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się wiązała z przetwarzaniem danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego, w związku z czym z Wykonawcą wybranym w wyniku niniejszego postępowania, zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2a.
13.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:
        – uprawnienia projektantów wskazanych do projektowania w zakresie określonym w pkt 5.1, wskazanych w wykazie dołączonym do oferty,
        – aktualne zaświadczenia o przynależności projektantów do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, w przypadku nie dołączenia do oferty. 

14. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2) Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres email: iodo@meckoszalin.pl.
3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:

 1. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
 2. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 3. realizacji umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
 4. realizacji zadań inwestycyjnych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c, f  Rozporządzenia,
 5. zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, f  Rozporządzenia,
 6. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań –  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f  Rozporządzenia,
 7. marketingu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 8. ustalenia i dochodzenia roszczeń – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

4) Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:

 1. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
 3. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.

5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6) Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

 1. złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
 2. oferta wybranego Wykonawcy – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
 3. do ustania celów biznesowych.

7) Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu,
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w  dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin.
8) Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.
9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
W przypadku gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

15. ZAŁĄCZNIKI: 
    Formularz ofertowy -załącznik nr 1.
     Projekt umowy – załącznik nr 2.
     Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 2a.
     Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 3.
     Wykaz projektów sieci lub przyłączy ciepłowniczych – załącznik nr 4.
     Opis sposobu zapisywania dokumentacji projektowej wraz z załącznikami na płycie CD (DVD) – załącznik nr 5.
     Klauzula informacyjna – załącznik nr 6.
     Warunki Techniczne 95/2018, 96/2018, 97/2018, 98/2018 z dnia 20.11.2018 r.

ZATWIERDZAM
Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 14.02.2019 r.


Załączniki:

 • Zalącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_.doc(115 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_._8.pdf(520.09 KB)
 • Załącznik_nr_2a._Projekt_umowy_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych_._.pdf(369.09 KB)
 • Załącznik_nr_3._Wykaz_osób,_które_będą_uczestniczyć_w_wykonywaniu_zamówienia_2.doc(97.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_projektów_sieci_lub_przyłączy_ciepłowniczych_.doc(102.5 KB)
 • Załącznik_nr_5._Opis_sposobu_zapisania_dokumentacji_projektowej_.doc(32 KB)
 • Załącznik_nr_6._Klauzula_informacyjna_.doc(108.5 KB)
 • WT_95-2018_z_dnia_20.11_.2018_r_._.pdf(5018.15 KB)
 • WT_96-2018_z_dnia_20.11_.2018_r_._.pdf(4980.97 KB)
 • WT_97-2018_z_dnia_20.11_.2018_r_._.pdf(4945.61 KB)
 • WT_98-2018_z_dnia_20.11_.2018_r_._.pdf(4980.07 KB)
Skip to content