Świadczenie usługi wsparcia dla systemów nadrzędnych źródeł ciepła.

2019-02-15 13:45:09
Ogłoszenie dodane przez: W.MichalakTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Świadczenie usługi wsparcia dla systemów nadrzędnych źródeł ciepła.

Branża: Inne
~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie, którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 03/ER-4/PE/2019/NU/PP

1. Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi wsparcia dla systemów nadrzędnych źródeł ciepła.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie: Usługa wsparcia technicznego będzie realizowana przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym dokumenty, o których mowa w pkt 3.2.3. i 3.2.4 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

7. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 regulaminu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
8.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt 8.1 i 8.2 ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
9. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

10.  Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.
11. Oferty należy przesłać/składać do dnia 26.02.2019 r., do godz. 13:00.
12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.02.2019 r., o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.
13. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
w sprawach formalnych:
 Wanda Michalak tel. 94 347- 44- 02; e-mail: wanda.michalak@meckoszalin.pl
 od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00,
w sprawach technicznych:
Jacek Marciniak tel. 94 34-74-429; e-mail: jacek.marciniak@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 

CZŁONEK ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
 /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 15.02.2019 r.


Załączniki:

  • SIWZ_.pdf(9571.18 KB)
  • Załacznik_nr_1._Formularz_ofertowy_5.doc(116 KB)
  • Załącznik_nr_2._Umowa_projekt_46.pdf(2731.04 KB)
  • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_1.doc(205 KB)
  • Załącznik_nr_4._KLAUZULA_INFORMACYJNA_.doc(62.5 KB)
Skip to content