Świadczenie usługi ubezpieczenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie z podziałem na zadania

2019-12-02 09:49:17
Ogłoszenie dodane przez: W.MichalakTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Świadczenie usługi ubezpieczenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie.

Branża: Ubezpieczenie mienia i komunikacyjne
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 84/EP/NA/2019/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone
w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej  Energetyce Cieplnej Spółka z o.o.
w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „przetargi”.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści zapytania ofertowego.

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejska Energetyka Cieplne Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-211 Koszalin
KRS nr 0000027924  NIP: 669-050-14-66   REGON:

adres strony internetowej: www.meckoszalin.pl
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:                   

Przedmiot zamówienia dotyczy: świadczenia usługi ubezpieczenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie z podziałem na zadania, zgodnie z podanymi poniżej kodami CPV:   

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (CPV: 66515100-4, 66515400-7).
Ubezpieczenie mienia od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku (CPV: 66515200-5).
Ubezpieczenie mienia od aktów wandalizmu i dewastacji (z włączeniem graffiti) (CPV: 66515000-3).
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (CPV: 66515000-3).
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością
i posiadanym mieniem, pełnieniem funkcji zarządczych (CPV: 66516000-0, 66516400-4).
Ubezpieczenie zbiorowe następstw nieszczęśliwych wypadków (CPV: 66512100-3).
Ubezpieczenia komunikacyjne (CPV: 66516100-1, 66515000-3, 66512100-3).

Wymagania szczegółowe, związane z przedmiotem zamówienia, dotyczące poszczególnych ubezpieczeń oraz zakres ryzyk dodatkowych, podlegających ocenie, określone zostały
Załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do niniejszego zapytania ofertowego.

UWAGA!
Cała treść zapytania ofertowego stanowi załącznik  o nazwie „Zapytanie ofertowe” 


Załączniki:

 • UWAGA_Pytania_i_odpodpow._ze_zmianą_terminu_składania_ofert_.pdf(533.88 KB)
 • Zapytanie_ofertowe1.pdf(372.56 KB)
 • Załącznik_nr_1._Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia_.pdf(356.27 KB)
 • Załącznik_nr_2._Wykaz_budynków,_budowli_i_pomieszczeń_.pdf(187.16 KB)
 • Załącznik_nr_3._Wykaz_maszyn,_urządzen_i_wyposażenia_.pdf(169.03 KB)
 • Załącznik_nr_4._Zabezpieczenie_mienia_.pdf(146.43 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_sprzetu_elektronicznego_.pdf(246.82 KB)
 • Załącznik_nr_6A._Zaświadczenie_o_przebiegu_ub_._majątkowych_-_zbiorcze_.pdf(183.42 KB)
 • Załącznik_nr_6B._Zaświadczenie_o_przebiegu_ub_._majątkowych_-_szczegółowe_.pdf(178.2 KB)
 • Załącznik_nr_7._Wykaz_pojazdów_i_sprzętu_ciężkiego_.pdf(193.15 KB)
 • Załącznik_nr_8._Wykaz_maszyn_budowlanych_-_CPM_.pdf(99.27 KB)
 • Załącznik_nr_9A._Informacja_o_szkodowości_w_ubezpieczeniach_komunikacyjnych_.pdf(236.29 KB)
 • Załącznik_nr_9B._Informacja_o_szkodowości_w_ubezpieczeniach_komunikacyjnych_.pdf(212.01 KB)
 • Załącznik_nr_10._Wykaz_klauzul_ubezpieczeniowych_.pdf(188.12 KB)
 • Załącznik_nr_11._Formularz_ofertowy_dla_zadań_nr_1,_2_i_3__.doc(130.5 KB)
 • Załącznik_nr_12A._Formularz_cenowy_dla_zadania_nr_1_.doc(113 KB)
 • Załącznik_nr_12B._Formularz_cenowy_dla_zadania_nr_2_.doc(140 KB)
 • Załącznik_nr_12C._Formularz_cenowy_dla_zadania_nr_3_.doc(71.5 KB)
 • Załącznik_nr_13._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_.doc(51.5 KB)
 • Załącznik_nr_14._Zadanie_nr_1_-_Projet_umowy_.pdf(135.91 KB)
 • Załącznik_nr_15._Zadanie_nr_2_-_Projekt_umowy_.pdf(125.51 KB)
 • Załącznik_nr_16._Zadanie_nr_3_-_Projekt_umowy_.pdf(125.49 KB)
 • Załącznik_nr_17._Zadanie_nr_4_-_Projekt_umowy_.pdf(133.38 KB)
 • Załącznik_nr_18._Klauzula_informacyjna_.doc(50 KB)
Skip to content