Zadanie nr 1. Modernizacja oprogramowania systemów automatyki źródeł MEC Koszalin w związku z budową instalacji odpylania kotłów. Zadanie nr 2. Serwis systemów automatyki źródeł MEC Koszalin.

2019-11-08 10:51:16
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Zadanie nr 1. Modernizacja oprogramowania systemów automatyki źródeł MEC Koszalin w związku z budową instalacji odpylania kotłów. Zadanie nr 2. Serwis systemów automatyki źródeł MEC Koszalin.

Branża: InneMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 77/EP/PE/2019/NU/PP

Zadanie nr 1. Modernizacja oprogramowania systemów automatyki źródeł MEC Koszalin w związku z budową instalacji odpylania kotłów.
Zadanie nr 2. Serwis systemów automatyki źródeł MEC Koszalin.

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców.

5. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 i 8.7.30.1 regulaminu,
5.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
5.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że:

 1. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym programistą, który będzie przy realizacji zamówienia wykonywał czynności programowania systemu automatyki dla instalacji odpylania spalin (programowanie sterowników kotła), posiadającym doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch takich systemów lub dwóch systemów automatyki kotła WR 25 lubWR 10.

Zamawiający dopuszcza w zakresie wykazania doświadczenia posiadanego przez programistę łączenie realizacji poszczególnych systemów automatyki, pod warunkiem, że doświadczenie będzie dotyczyło realizacji co najmniej dwóch systemów wskazanych powyżej dla odrębnych zadań.

 1. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą wykonywać zamówienie – co najmniej dwóch programistów posiadających doświadczenie w systemach automatyki i SCADA. Programiści Wykonawcy muszą posiadać certyfikaty potwierdzające kompetencje w systemach SCADA wystawione przez producenta lub dystrybutora oprogramowania.
 2. zbudował lub zmodernizował w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – minimum dwa systemy wizualizacyjne obsługujące powyżej 1 tys. zmiennych oparte na Platformie Systemowej ArchestraA firmy Wonderware. Z zastrzeżeniem, że minimum jeden z tych systemów dotyczył kotłowni węglowej i obejmował swoim zakresem wizualizację pracy całej kotłowni (wizualizacja kotłów, pompowni, stacji uzdatniania, nawęglania oraz odżużlania).

Uwaga:Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, o których mowa w lit. a i b przez jedną osobę w przypadku posiadania przez tę osobę odpowiednich uprawnień i doświadczenia.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 6.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
6.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
6.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
6.3. Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie, z podaniem ich rodzaju (dokładny opis prac zawierający wszystkie elementy niezbędne dla potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 5.2.1. litera c), daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że prace zostały wykonane należycie.
6.4. Wykaz osób,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniających wymagania z pkt 5.2.1 litera a) i b) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia.
 6.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 6.2 i 6.5 ma obowiązek złożyć każdy z wykonawców oddzielnie.

7. Zawartość oferty.
7.1. W skład oferty powinien wchodzić:
7.1.1. Formularz ofertowy.
7.1.2. Formularz cenowy.
7.2. Do oferty należy dołączyć:
7.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
7.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 6.

8. Termin wykonania zamówienia.
1) Dokonanie modyfikacji oprogramowania sterownika procesowego oraz panelu operatorskiego kotła K5 DPM – do 4 tygodni od daty podpisania umowy.
2)Włączenie instalacji odpylania i odsiarczania kotła K5 DPM do systemu wizualizacji kotłowni – od dnia 30.09.2020 r.
3)Włączenie instalacji odpylania i odsiarczania kotła K6 DPM do systemu wizualizacji kotłowni – od dnia 30.09.2020 r.
4) Dokonanie modyfikacji oprogramowania sterownika procesowego oraz panelu operatorskiego kotła K4 DPM – do dnia 30.09.2020 r.
5) Włączenie instalacji odpylania i odsiarczania kotła K4 DPM do systemu wizualizacji kotłowni – od dnia 30.09.2020 r.
6) Włączenie do systemu wizualizacji części wspólnych dla odpylania i odsiarczania kotłów K4,K5 i K6 na kotłowni DPM (odsiarczanie i zbiorniki) – do dnia 30.09.2020 r.
7) Dokonanie modyfikacji oprogramowania sterownika procesowego oraz panelu operatorskiego kotła K6 FUB – do dnia 30.09.2020 r.
8)Włączenie instalacji odpylania i odsiarczania kotła K6 FUB do systemu wizualizacji kotłowni – do dnia 30.09.2020 r.
9) Podłączenie liczników energii elektrycznej zainstalowanych na stacji transformatorowej kotłowni DPM bezpośrednio do systemu nadrzędnego tej kotłowni i udostępnienie danych odczytowych dla systemu telemetrii – do dnia 31.01.2020 r.
10) Podłączenie liczników energii elektrycznej zainstalowanych na stacji transformatorowej kotłowni FUB bezpośrednio do systemu nadrzędnego tej kotłowni i udostępnienie danych odczytowych dla systemu telemetrii – do dnia 31.01.2020 r.9.

9. Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena.
9.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą łączną ceną.
9.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym w wezwaniu terminie do złożenia ofert dodatkowych.

10. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.meckoszalin.pl.

13. Oferty należy przesłać/składać do dnia 22.11.2019 r. do godziny 11:00, na adres Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie Siedziba Spółki, sekretariat – pokój nr 10; 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25 A.

14. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.11.2019 r. o godzinie 11:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.

15. Termin związania ofertą.
15.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
15.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

16. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
     1) w sprawach formalnych:
         Monika Myzik, tel. 94 347 44 57;
         e-mail: przetargi@meckoszalin.pl
         od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00.
    2) w sprawach technicznych:
        branża elektryczna i automatyki:
        Henryk Pielesiak, tel. 94 347 45 10 lub tel. kom. 605 446 636,
        e-mail: henryk.pielesiak@meckoszalin.pl
        od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 11:00.

        Jacek Marciniak, tel. 94 347 45 89 lub tel. kom. 693 541 171,
        e-mail: jacek.marciniak@meckoszalin.pl
        od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 11:00.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. „Przetargi”.

Członek Zarządu
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 08.11.2019 r.


Załączniki:

 • UWAGA_3_Pytania_i_odpowiedzi_do_wszystkich_Wykonawców.pdf(2357 KB)
 • UWAGA_2_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców2.pdf(2515.73 KB)
 • UWAGA_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_o_przetargu8.pdf(539.65 KB)
 • Załącznik_nr_3._Ujednolicony_projekt_umowy_._1.pdf(551.07 KB)
 • Załącznik_nr_3a._Ujednolicony_projekt_umowy_._1.pdf(516.73 KB)
 • UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców15.pdf(682.04 KB)
 • SIWZ._52.pdf(820.33 KB)
 • Załącznik_1._Program_funkcjonalno_użytkowy_1.docx(45.81 KB)
 • Załącznik_1A._Opis_funkcjonalny_instalacji_odsiarczania_.docx(75.89 KB)
 • Załącznik_1B.Wykaz_głównych_uządzeń_komputerowych_systemów_automatyki_objętych_zakresem_zadania_nr_2_.docx(22.77 KB)
 • Załącznik_1C_Harmonogram_prac_związanych_z_włączeniem_instalcji_.xls(50 KB)
 • Załącznik_1D._Schemat_technologiczny_naważanie_sorbentu_z_punktami_pomiarowymi_i_urządzeniami_Model_DPM_.pdf(132.71 KB)
 • Załącznik_1E._Schemat_technologiczny_naważanie_sorbentu_z_punktami_pomiarowymi_i_urządzeniami_Model_FUB_.pdf(109.62 KB)
 • Załącznik_1F._P-318-19_Kocioł_K5_DPM_(K4_DPM)_szczegółowe_zestawienie_wejść-wyjść_.pdf(456.57 KB)
 • Załącznik_1G._P-318-19_Kocioł_K5_DPM_(K4_DPM)_PLC_+_zestawienie_wejść-wyjść_.pdf(222.47 KB)
 • Załącznik_1H._P-319-19_Kocioł_K6_DPM_(K6_FUB)_szczegółowe_zestawienie_wejść-wyjść_.pdf(908.02 KB)
 • Załącznik_1I._P-319-19_Kocioł_K6_DPM_(K6_FUB)_PLC_+_zestawienie_wejść-wyjść_.pdf(623.09 KB)
 • Załącznik_nr_2._Formularz_ofertowy_14.doc(130 KB)
 • Załącznik_nr_2a._Formularz_cenowy_4.xls(49.5 KB)
 • Załącznik_nr_3._Projekt_umowy_._7.pdf(550.05 KB)
 • Załącznik_nr_3a._Projekt_umowy_._.pdf(515.85 KB)
 • Załącznik_do_umowy._Oświadczenie_o_zatrudnieniu_.doc(23 KB)
 • Załącznik_nr_4._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_5.doc(100.5 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_usług_._.doc(106 KB)
 • Załącznik_nr_6._Wykaz_osób,_które_będa_uczestniczyć_w_wykonaniu_zamówienia_.doc(106.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Oświadczenie_o_wykluczeniu_._.doc(107 KB)
 • Załącznik_nr_8._Klauzula_informacyjna_19.doc(108.5 KB)
Skip to content