Zaprojektowanie i wykonanie systemu oraz świadczenie usługi zdalnego odczytu liczników ciepła dla MEC w Koszalinie – unieważnienie.

2019-09-26 13:43:12
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik

Branża: InneMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 70/ER-4/PE/2019/NU/PP pn. Zaprojektowanie i wykonanie systemu oraz świadczenie usługi zdalnego odczytu liczników ciepła  dla Miejskiej Energetyki Cieplnejw Koszalinie.

1. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie systemu oraz świadczenie usługi zdalnego odczytu liczników ciepła dla Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie, zgodnie z Programem Funkcjonalno- Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

2.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.3. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, wykonawca powinien wskazać w formularzu ofertowym nazwy (firmy) podwykonawców oraz zakresy prac, jakie będą wykonywane przez podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.

3. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
3.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 i 8.7.30.1 regulaminu,
3.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
3.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że wykonał w  okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa systemy zdalnego odczytu liczników oparte na technologii NB-IoT (LTE Cat NB1) lub LTE Cat M1 dla minimum 800 liczników ciepła, każdy.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 4.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
4.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
4.3. Wykaz usług spełniających wymagania 7.2.1. SIWZ wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem daty wykonania i odbiorców.
Uwaga: do wykazu usług należy dołączyć dokumenty (np. referencje, protokoły odbioru) potwierdzające, że wyszczególnione w wykazie usługi zostały wykonane z należytą starannością.
4.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 4.2 i 4.4 ma obowiązek złożyć każdy z wykonawców oddzielnie.

5. Zawartość oferty.
5.1. W skład oferty powinien wchodzić:
5.1.1. Formularz ofertowy.
5.1.2. Formularz cenowy.
5.2. Do oferty należy dołączyć:
5.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
5.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 4.

6. Termin wykonania zamówienia.
6.1. Etap I – Przekazanie projektu wdrożenia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.
6.2. Etap II – Dostawa modułów telemetrycznych, wraz z kartami SIM, z niezbędnymi kartami/modułami komunikacyjnymi, potrzebnymi do odczytu liczników ciepła w ilości określonej w Załączniku nr 1 pkt.IV.A.17 (PFU) – pierwsze 800 szt.: do 30.12.2019 r.
6.3. Etap III – Dostawa modułów telemetrycznych, wraz z kartami SIM, z niezbędnymi kartami/modułami komunikacyjnymi, potrzebnymi do odczytu liczników ciepła w ilości określonej w Załączniku nr 1 pkt.IV.A.17 (PFU) – pozostałe 380 szt.: do 28.02.2020 r.
6.4. Etap IV -Uruchomienie systemu wraz z integracją z systemem bilingowym Zamawiającego: sukcesywnie zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem do 15.04.2020 r.
6.5. Etap V – Przekazanie instrukcji obsługi oraz przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników systemu wskazanych przez Zamawiającego: do 30.04.2020 r.
6.6. Etap VI – Realizacja umowy w zakresie transmisji danych, obsługi, dzierżawy oprogramowania i serwerów: przez okres 66 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

7. Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena.
7.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą łączną ceną.
7.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym w wezwaniu terminie do złożenia ofert dodatkowych.

8. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
 
9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9.1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie wniesienie, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % całkowitej ceny ofertowej brutto.
9.2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu,
 2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 3. gwarancjach bankowych,
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych.

9.3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
9.4. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie wad przedmiotu umowy i ponownym bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich usunięcie z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający będzie dochodzić kwot uzupełniających.
9.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Bank MILLENNIUM S.A. Nr 21116022020000000061750529.
9.6. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądze należy wnieść w oryginale.
9.7. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – wzywające
do zapłaty kwoty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – następuje jako bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
9.8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
9.9. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 9.2.
9.10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
9.11. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane.
9.12. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.meckoszalin.pl.

11. Oferty należy przesłać/składać do dnia 10.10.2019 r. do godziny 11:00, na adres Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie Siedziba Spółki, sekretariat – pokój nr 10; 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25 A.

12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.10.2019 r. o godzinie 11:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.

13. Termin związania ofertą.
13.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
13.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

14. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

 1. w sprawach formalnych:

            Monika Myzik, tel. 94 347 44 57;
            e-mail: przetargi@meckoszalin.pl
            od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00.

 1. w sprawach technicznych:

            branża elektryczna i automatyki:
            Henryk Pielesiak, tel. 94 347 45 10 lub tel. kom. 605 446 636,
            e-mail: henryk.pielesiak@meckoszalin.pl
            od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 11:00.

            Jacek Marciniak, tel. 94 347 45 89 lub tel. kom. 693 541 171,
            e-mail: jacek.marciniak@meckoszalin.pl
            od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 11:00.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. „Przetargi”.

ZATWIERDZAM
Członek Zarządu
mg inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 26.09.2019 r.                                                      


Załączniki:

Wszystkich załączników: 13

 • UWAGA_Ogłoszenie_o_unieważnieniu_postępowania_(1).doc(107 KB)
 • UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców10.pdf(2477.09 KB)
 • UWAGA_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_o_przetargu4.pdf(477.58 KB)
 • SIWZ._42.pdf(634.3 KB)
 • Załącznik_1._Program_funkcjonalno_użytkowy_.docx(55.05 KB)
 • Załącznik_1A._Wykaz_liczników_ciepła_i_wodomierzy_.xls(164 KB)
 • Załącznik_nr_2._Formularz_ofertowy_10.doc(128 KB)
 • Załącznik_nr_2a._Formularz_cenowy_2.xls(28 KB)
 • Załącznik_nr_3._Projekt_umowy_._6.pdf(612.77 KB)
 • Załącznik_nr_4._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_3.doc(100.5 KB)
 • Załącznik_nr_5._Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania_wykonawcy_9.doc(106 KB)
 • Załącznik_nr_6._Wykaz_wykonanych_usług_.doc(101 KB)
 • Załącznik_nr_7._Klauzula_informacyjna_2.doc(108.5 KB)
Skip to content