Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem wysokich parametrów do budynku mieszkalnego nr 5 przy ul. Cypryjskiej, dz. nr 9/172, obr. 12 w Koszalinie, o parametrach 2xDz 76,1/140 mm, L=38,9 mb i 2xDz 60,3/125 mm, L=5,7 mb.

2019-10-11 12:48:47
Ogłoszenie dodane przez: S.Wozniak

Branża: Wykonawstwo sieciMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10    faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.
Zamówienie nr 78/EP/PT/2019/NU/PP

1.Przedmiot zamówienia:
Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem wysokich parametrów do budynku mieszkalnego nr 5 przy ul. Cypryjskiej, dz. nr 9/172, obr. 12 w Koszalinie, o parametrach 2xDz 76,1/140 mm, L=38,9 mb i 2xDz 60,3/125 mm, L=5,7 mb.
 2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.  
4.Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
5.Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
6.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  od dnia zawarcia umowy do 10.12.2019 r.
7.KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW
7.1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
7.1.1.Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu.
7.1.2.Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub/i przebudową lub/i modernizacją przyłącza lub sieci ciepłowniczej preizolowanej ośrednicy rur, co najmniej – 2x 60,3/125 mm i długości minimum 25,00 mb każda.
2) Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym kierownikiem budowy posiadającym:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.      
 Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2019 poz. 1186) oraz Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2019 r.poz.831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, związane z przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi związanymi z budową lub przebudową lub modernizacją przyłączy lub sieci cieplnych, przy czym przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert oraz
c) doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa lub/i przebudowa lub/i modernizacja przyłączy lub sieci cieplnej preizolowanej, o wartości nie mniejszej, niż 60 000,00 zł (netto).
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
8.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2. Wykaz robót budowlanych spełniających wymagania pkt.7.2 ppkt 1 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (np. protokół odbioru końcowy lub ostateczny).
8.3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniających wymagania pkt.7.2 ppkt 2 lit. a, b, c, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień oraz doświadczenia zawodowego niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.
8.4.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.5.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 8.4 oraz 8.5, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
8a. Dla potwierdzenia, że oferowana robota budowlana spełnia wymagania zamawiającego,  w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, o których mowa w pkt 3.3 SIWZ do oferty należy dołączyć wykaz zamienników z podaniem nazwy ich producenta, typu (pełne oznaczenie zastosowanego urządzenia, materiału) oraz parametrów, co najmniej wskazanych w dokumentacji projektowej.9. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
10.Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
11. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.
12. Oferty należy przesłać/składać do dnia 28.10.2019 r.  do godz. 11:00.
13.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.10.2019 r., o godzinie 11:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.
14.Termin związania ofertą:
14.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
14.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
15. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, są:
 1)    w sprawach formalnych:
        Sylwia Woźniak  tel. 94 347 44 12; e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl
        od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00,
 2 )   w sprawach technicznych:
        Urszula Januszewska  tel. 94 347 45 28; e-mail: urszula.januszewska@meckoszalin.pl
        od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 9:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie
pn. ,,Przetargi”.

      ZATWIERDZAMCzłonek Zarządudr Adam Wyszomirski/podpis na oryginale/ 
Koszalin, dnia 11.10.2019 r.


Załączniki:

Wszystkich załączników: 13

 • SIWZ._44.pdf(348.85 KB)
 • zał._nr_1_._Formularz_ofertowy_.doc(79 KB)
 • zał._nr_2_._Projekt_umowy_.pdf(227.85 KB)
 • Załącznik_nr_1_do_umów._Instrukcja_dla_wykonawców_(dostawców_usług_i_materiałów)_5.pdf(6192.02 KB)
 • Załącznik_nr_3_.Ośw_._o_sp_._war_._udz_._w_post_1.doc(101.5 KB)
 • Załącznik_nr_4_._Wykaz_robót_budowlanych_1.doc(102 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_osób,_które_będa_uczestniczyć_w_wykonaniu_zamówienia_1.doc(101 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania_wykonawcy_33.doc(105.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Wykaz_zamienników_30.doc(48 KB)
 • zał._nr_8_._Projekt_budowlano-wykonawczy_.zip(2890.26 KB)
 • zał._nr_9_._Specyfikacja_techniczna_.pdf(305.48 KB)
 • zał._nr_10_._Przedmiar_robót_.zip(101.01 KB)
 • Załącznik_nr_11._Klauzula_informacyjna_1.pdf(291.5 KB)
Skip to content