Dostawa suszarki laboratoryjnej

2019-10-10 13:11:43
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa suszarki laboratoryjnej.

Branża: Narzędzia i urządzenia pomiarowe
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 75/EP/PL/2019/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej  Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1.    ZAMAWIAJĄCY

1.1    Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-111 Koszalin
KRS nr 0000027924  NIP: 669-050-14-66
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
1.2    Kontakt telefoniczny:
Numer telefonu: 94 347 44 10
Numer faksu: 94 347 44 11
1.3    Kontakt elektroniczny:
adres strony internetowej: www.meckoszalin.pl
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl

2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia: Dostawa suszarki laboratoryjnej

2.1. Parametry techniczne suszarki laboratoryjnej:
1. Wymiary wewnętrzne komory nie mniejsze niż: (szerokość – 400 mm, wysokość – 320 mm, głębokość – 240 mm).
2. Pojemność suszarki max. 35 litrów.
3. Komora suszarki wykonana ze stali nierdzewnej.
4. Regulator i wskaźnik temperatury z dokładnością do 0,1 ℃;
5. Wskaźnik z graficznym wyświetlaczem LCD.
6. Możliwość kontroli temperatury w zakresie 105℃ – 110℃.
7. Możliwość przedmuchiwania suchym azotem o natężeniu przepływu równym około 15 objętościom suszarki na godzinę.
8. Możliwość pracy bez podłączenia azotu z zapewnieniem szybkiej wymiany atmosfery (tj. 5 razy na godz.), z takim natężeniem przepływu, aby ziarna próbki nie były porywane z naczynia.
9. Ilość półek – 2 szt.
10. Suszarka musi posiadać króciec przyłączeniowy, reduktor wyskalowany na azot, rotametr techniczny oraz świadectwo wzorcowania obejmujące rozkład temperatur na półkach
w temperaturze 105 ℃, wykonane przez laboratorium akredytowane.

3.    WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

3.1. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
3.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
3.1.3 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do dnia 22.11.2019 r., do laboratorium Zamawiającego położonego przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie.
3.1.4 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wyładować, przenieść i uruchomić przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na swój koszt.
3.1.5 Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel laboratorium w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia.
3.1.6 Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli minimum 24 miesiące gwarancji oraz zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a bieg okresu gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
3.1.7 Dla dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu DTR suszarki, deklarację zgodności w zakresie bezpieczeństwa pracy, świadectwo wzorcowania oraz instrukcję obsługi sporządzone w języku polskim.
3.1.8 Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jak również wszystkie koszty towarzyszące (np. transport, uruchomienie, montaż, koszty delegacji, itp.).
3.2.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia
z wyłączeniem poddostawców.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wspólnych.

4.    OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
4.1 Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
4.2 Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.

5.    MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać/składać do dnia 18.10.2019 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10.

6.    OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
6.1. W skład oferty muszą wchodzić:
6.1.1.  Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 2.
6.1.2.  Oświadczenie o zapewnieniu serwisu pogwarancyjnego (wzór druku) –
załącznik nr 3.
6.2. Do oferty należy dołączyć:
6.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu  
Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone   
pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie  tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

7.   WYMAGANIA FORMALNE DLA OFERTY:

    Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone
za zgodność z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 6.2.1.

8.    ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 Regulaminu.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.

Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

9.    OSOBA DO KONTAKTU:
       Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami, jest:
9.1. W sprawach formalnych:
       Karolina Święch, tel. 94-34-74-442;
       e-mail: karolina.swiech@meckoszalin.pl
       od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00.
9.2. W sprawach technicznych:
      Joanna Siwiela, tel. 94-34-74-574,
      e-mail: joanna.siwiela@meckoszalin.pl
      od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 14:00.

10.    INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:
      <div justify;”=””>Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1)    Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana
w   Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2)    Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres email:  iodo@meckoszalin.pl.
3)    Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a.    przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b.    zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c.    realizacji umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d.    rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań –  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e.    marketingu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f.    ustalenia i dochodzenia roszczeń– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g.    realizacji kontaktów- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4)    Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a.    podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b.    firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c.    podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d.    podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5)    Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6)    Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  
a.    złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
b.    oferta wybranego Wykonawcy – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c.    do ustania celu biznesowego.
7)    Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a.    prawo dostępu do treści swoich danych
b.    prawo do sprostowania danych osobowych,
c.    prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e.    prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.            prawo wniesienia sprzeciwu,
g.    prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w  dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h.    prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A,
75-111 Koszalin.
8)    Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia
i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką..
9)    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji
o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Projekt umowy – załącznik nr 1.
Formularz ofertowy – załącznik nr 2.
Oświadczenie o zapewnieniu serwisu pogwarancyjnego  – załącznik nr 3.
Szczegółowa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 4.

 ZATWIERDZAMCzłonek Zarządudr Adam Wyszomirski/podpis na oryginale/ 
Koszalin, dnia 10.10.2019 r.


Załączniki:

  • UWAGA_2_-_pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców.pdf(300.05 KB)
  • UWAGA_-_pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców.pdf(332.09 KB)
  • Umowa_-_projekt_-_załącznik_nr_1.pdf(1652.38 KB)
  • Załącznik_nr_2._Formularz_ofertowy_11.doc(112.5 KB)
  • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_-_usługa_pogwarancyjna_.doc(97 KB)
  • Klauzula_informacyjna_-_załącznik_nr_4.pdf(798.35 KB)
  • Instrukcja_dla_Wykonawców_do_umowy.pdf(330.51 KB)
Skip to content