Budowa węzłów cieplnych oraz przebudowa sieci cieplnej w rejonie ulic Bałtyckiej i Podgórnej w Koszalinie, z podziałem na zadania – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-10-08 13:30:58
Ogłoszenie dodane przez: S.WozniakPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa węzłów cieplnych oraz przebudowa sieci cieplnej w rejonie ulic Bałtyckiej i Podgórnej w Koszalinie, z podziałem na zadania.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10 faks 94 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 58A/ER-4/PT/2019/NU/PP                                   
                                                                                     INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA  

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje,że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa węzłów cieplnych oraz przebudowa sieci cieplnej w rejonie ulic Bałtyckiej i Podgórnej w Koszalinie,
z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1, pn.:
„Program ograniczenia niskiej emisji – przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej
w rejonie ulicy Bałtyckiej wraz z demontażami istniejących odcinków sieci, które staną się nieczynne oraz przystosowanie sieci do pracy jako sieć wysokich parametrów .”  

Zadanie nr 2, pn.:
„Program ograniczenia niskiej emisji – budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. dla budynku mieszkalnego  przy ul. Bałtyckiej 1-3-5-7 w Koszalinie.”
Zadanie nr 3, pn.:
„Program ograniczenia niskiej emisji – budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego
na potrzeby c.o. dla budynku usługowego  przy ul. Bałtyckiej 2 w Koszalinie.”

Zadanie nr 4, pn.:
„Program ograniczenia niskiej emisji – budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. dla budynku mieszkalnego  przy ul. Podgórnej 47-49 w Koszalinie.”
Zadanie nr 5, pn.:
„Program ograniczenia niskiej emisji – budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego
na potrzeby c.o. dla budynku szkoły  przy ul. Podgórnej 55 w Koszalinie.”

Zadanie nr 6, pn.:
„Program ograniczenia niskiej emisji – budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. dla budynku mieszkalnego  przy ul. Podgórnej 57 w Koszalinie.”
Zadanie nr 7, pn.:
„Program ograniczenia niskiej emisji – budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. dla budynku mieszkalnego  przy ul. Podgórnej 59 w Koszalinie.”w zakresie zadania 2, 3 4, 5, 6 i 7 została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę nr 1, tj. METROLOG Sp. z o.o., ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków, która zawiera najniższą łączną cenę ryczałtową spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę ryczałtową:
zadanie nr 2
łączna wartość netto: 69 500,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100)
łączna wartość podatku VAT (8%): 5 560,00 zł
(słownie: pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100)
łączna wartość brutto: 75 060,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100)
w tym:
węzeł (wartość bez licznika):
wartość netto: 68 000,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 5 440,00 zł
(słownie: pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100)
wartość brutto: 73 440,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100)
licznik ciepła c.o.:
wartość netto: 1 500,00 zł
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
wartość podatku VAT:  120,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100)
wartość brutto: 1 620,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych 00/100)
 
zadanie nr 3
łączna wartość netto: 67 350,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
łączna wartość podatku VAT (8%): 5 338,00 zł
(słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych 00/100)
łączna wartość brutto: 72 738,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych 00/100)
w tym:
węzeł (wartość bez licznika):
wartość netto: 65 850,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 5 268,00 zł
(słownie: pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 00/100)
wartość brutto: 71 118,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemnaście złotych 00/100)
licznik ciepła c.o.:
wartość netto: 1 500,00 zł
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 120,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100)
wartość brutto: 1 620,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych 00/100)
 
zadanie nr 4
łączna wartość netto: 62 100,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto złotych 00/100)
łączna wartość podatku VAT (8%): 4 968,00 zł
(słownie: cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100)
łączna wartość brutto: 67 068,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych 00/100)
w tym:
węzeł (wartość bez licznika):
wartość netto: 60 500,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 4 840,00 zł
(słownie: cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych 00/100)
łączna wartość brutto: 65 340,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100)
licznik ciepła c.o.:
wartość netto: 1 600,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sześćset  złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 128,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia  osiem złotych 00/100)
wartość brutto: 1 728,00 zł
(słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia osiem złotych 00/100)
 
zadanie nr 5
łączna wartość netto: 72 850,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt  złotych 00/100)
łączna wartość podatku VAT (23%): 16 755,50 zł
(słownie: szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 50/100)
łączna wartość brutto: 89 605,50 zł
(słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięć złotych 50/100)
w tym:
węzeł (wartość bez licznika):
wartość netto: 70 800,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 16 284,00 zł
(słownie: szesnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 00/100)
łączna wartość brutto: 87 084,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 00/100)
licznik ciepła c.o.:
wartość netto: 2 050,00 zł
(słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 471,50 zł
(słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 50/100)
wartość brutto: 2 521,50 zł
(słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych 50/100)
 
zadanie nr 6
łączna wartość netto: 75 350,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych  00/100)
łączna wartość podatku VAT (8%): 6 028,00 zł
(słownie: sześć tysięcy dwadzieścia osiem  złotych 00/100)
łączna wartość brutto: 81 378,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 00/100)
w tym:
węzeł (wartość bez licznika):
wartość netto: 73 350,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 5 868,00 zł
(słownie: pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100)
łączna wartość brutto: 79 218,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście złotych 00/100)
licznik ciepła c.o.:
wartość netto: 2 000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 160,00 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt złotych 50/100)
wartość brutto: 2 160,00 zł
(słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100)
 
zadanie nr 7
łączna wartość netto: 65 700,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych 00/100)
łączna wartość podatku VAT (8%): 5 256,00 zł
(słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 00/100)
łączna wartość brutto: 70 956,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100)
w tym:
węzeł (wartość bez licznika):
wartość netto: 63 700,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 5 096,00 zł
(słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100)
łączna wartość brutto: 68 796,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100)
licznik ciepła c.o.:
wartość netto: 2 000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 160,00 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt  złotych 00/100)
wartość brutto: 2 160,00 zł
(słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt  złotych 00/100)
 
Ponadto Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie zadania nr 1 na podstawie pkt 8.10.1.1 Regulaminu udzielania zamówień w Spółce, zgodnie  z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta na                  zadanie nr 1.

    ZATWIERDZAMPrezesk Zarządu
        Dyrektormgr inż. Robert Mania/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 08.10.2019 r.

Skip to content