Budowa węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Księżnej Anastazji 13 w Koszalinie. – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-10-07 08:46:27
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Księżnej Anastazji 13 w Koszalinie.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10 faks 94 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 59A/ER-4/PT/2019/NU/PP

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Księżnej Anastazji 13 w Koszalinie, została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę nr 1, tj. HYDRAULIC SERVICE SP. C. Gemborys, Nowak, Biesiekierz 24b/6, 76-039 Biesiekierz, która zawiera najniższą łączną cenę ryczałtową spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.

Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę ryczałtową:

wartość netto: 120 860,12 zł
(słownie: sto dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 12/100).
wartość podatku VAT (23%): 9 668,81 zł
(słownie: dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 81//100).
wartość brutto: 130 528,93 zł
(słownie: sto trzydzieści tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 93/100).
w tym węzeł (bez licznika):
wartość netto: 101 704,92 zł
(słownie: sto jeden tysięcy siedemset cztery złote 92/100). 
wartość VAT: 8 136,39 zł
(słownie: osiem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 39/100).
wartość brutto: 109 841,31 zł
(słownie: sto dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 31/100). 
licznik ciepła c.o.:
wartość netto: 3 155,03 zł
(słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych 03/100).
wartość VAT: 252,40 zł
(słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa złote 40/100). 
wartość brutto: 3 407,43 zł
(słownie: trzy tysiące czterysta siedem złotych 43/100).
licznik ciepła c.w.u.:
wartość netto: 3 413,25 zł
(słownie: trzy tysiące czterysta trzynaście złotych 25/100).
wartość VAT: 273,06 zł
(słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy złote 06/100).
wartość brutto: 3 686,31 zł
(słownie: trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 31/100).

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 07.10.2019 r.

Skip to content