Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci, przyłączy i węzła w podziale na 4 zadania. – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-10-03 11:00:37
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci, przyłączy i węzła w podziale na 4 zadania.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 71/ER-4/ER/2019/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań:
Zadanie nr 1 pn. Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami do nowobudowanych budynków nr A, B i C zlokalizowanych na działkach nr 688/16, 688/18, 688/19, 688/20  w obrębie 19 przy ul. Leśnej/Chałubińskiego w Koszalinie wraz z demontażem odcinków sieci kanałowej.
Zadanie nr 2 pn.Budowa sieci i przyłącza wysokich parametrów do nowoprojektowanego budynku wielorodzinnego nr 1 przy ul. Połczyńskiej 64 zlokalizowanego na działce nr 243 w obrębie nr 22.
Zadanie nr 3 pnPołączenie zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilającej budynek Przedszkola nr 22 przy  ul. Chałubińskiego 6 z wysokimi parametrami wraz z demontażem odcinków sieci oraz urządzeń, które staną się nieczynne – zmiana sposobu dostawy ciepła dla potrzeb c.o.
Zadanie nr 3a pn. Budowa węzła jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. dla budynku Przedszkola nr 22 przy ul. Chałubińskiego 6 w Koszalinie – zmiana sposobu dostawy ciepła dla potrzeb c.o.,

na zadania nr 3 i 3a została wybrana oferta, która została złożona jako jedyna w niniejszym postępowaniu. Realizację zamówienia w zakresie zadań 3 i 3a Zamawiający zleci Wykonawcy nr 1, tj. Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu „RAHMAD” Janusz Czerepaniak, Pl. Kilińskiego 9/12, 75-307 Koszalin.

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 3 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

cena ogółem za I i II etap:
łączna wartość netto: 4 900,00 zł
(słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 1 127,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia siedem złotych 00/100),
łączna wartość brutto: 6 027,00 zł
(słownie: sześć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 00/100).

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 3a zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

cena ogółem za I i II etap:
łączna wartość netto: 5 800,00 zł
(słownie: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 1 334,00 zł
(słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści cztery złote 00/100),
łączna wartość brutto: 7 134,00 zł
(słownie: siedem tysięcy sto trzydzieści cztery złote 00/100).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie zadań nr 1 i 2 na podstawie pkt 8.10.1.3 Regulaminu udzielania zamówień w Spółce, zgodnie, z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 03.10.2019 r.

Skip to content