Dostawa w ramach Leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów osobowych na okres 48 m-cy z możliwością wykupu przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Koszalinie, w podziale na zadania.

2019-12-05 13:36:10
Ogłoszenie dodane przez: S.WozniakTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Branża: InneMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 81/EP/ET/2019/NU/PP

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa w ramach Leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów osobowych na okres 48 m-cy z możliwością wykupu przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o.
w Koszalinie, w podziale na zadania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań.  
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
5.Termin wykonania zamówienia:
Przekazanie samochodów w terminach:
dla zadania nr 1: do 120 dni od daty podpisania umowy.
dla zadania nr 2: do 90 dni od daty podpisania umowy.
Odbiór samochodu będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy.
6.Kwalifikacja podmiotowa wykonawców:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 i 8.7.30.1 regulaminu.
Oceny, czy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający dokona na podstawie oświadczenia,o którym mowa w pkt 7.
7.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
7.1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.2.Oświadczenie dotyczące autoryzowanych stacjonarnych punktów serwisowych.
7.3.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu. <div justify;”=””>W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 7.1 i 7.3 ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
8. Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena dla poszczególnych zadań.
Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą łączną ceną dla poszczególnych zadań.
9.Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
10.Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
11. Oferty należy przesłać/składać do dnia 16.12.2019 r., do godz. 11:00.
12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.12.2019 r., o godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.
13. Termin związania ofertą:
13.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
13.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
14. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych:
Monika Myzik  tel. 94 347 44 57; e-mail: przetargi@meckoszalin.pl
 od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00,
2) w sprawach technicznych:
Paulina Goławska  tel. 94 347 44 45; e-mail: przetargi@meckoszalin.pl
   od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”.

Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 05.12.2019 r.


Załączniki:

 • UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_dla_Wykonawców1.pdf(1023.16 KB)
 • SIWZ._53.pdf(325.11 KB)
 • Załącznik_nr_1._Opis_przedmiotu_zamówienia_1.pdf(141.06 KB)
 • Załacznik_nr_2._Formularz_ofertowy_1.doc(183 KB)
 • Załącznik_nr_3._Specyfikacja_techniczna_dla_zadania_nr_1_._._.xls(39.5 KB)
 • Załącznik_nr_3a._Specyfikacja_techniczna_dla_zadania_nr_2_._._.xls(45 KB)
 • Załącznik_nr_4._Istotne_postanowienia_umowy_.pdf(168.47 KB)
 • Załącznik_nr_5._Oświadczenie_dotyczące_autoryzowanego_serwisu_.doc(104.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania_wykonawcy_34.doc(106.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Klauzula_informacyjna_3.pdf(162.09 KB)
 • Załącznik_nr_8._Wymagania_dotyczące_ubezpieczenia_komunikacyjnego_.pdf(117 KB)
Skip to content