Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci i przyłączy, w podziale na 7 zadań.

Branża: Projektowanie sieciMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 86/EP/ER/2019/NU/PP

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań:
Zadanie nr 1 pn. Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami do nowobudowanych budynków nr A, B i C zlokalizowanych na działkach nr 688/16, 688/18, 688/19, 688/20  w obrębie 19 przy ul. Leśnej/Chałubińskiego w Koszalinie wrazz demontażem odcinków sieci kanałowej.
Zadanie nr 2 pn.Budowa sieci i przyłącza wysokich parametrów do nowoprojektowanego budynku wielorodzinnego nr 1 przy ul. Połczyńskiej 64 zlokalizowanego na działce nr 243 w obrębie nr 22.
Zadanie nr 3 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji  – Budowa sieci i przyłącza wysokich parametrów do budynku wielorodzinnego przy ul. Ratajczaka 14-24 wraz z demontażem odcinków sieci, które staną się nieczynne.
Zadanie nr 4 pn. Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączem do budynku zlokalizowanego na działce nr 647/9 obręb 20 przy ul. Grunwaldzkiej w Koszalinie.
Zadanie nr 5 pn. Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku usługowego zlokalizowanego na działce nr 18/7 obręb 26 przy ul. 4 Marca w Koszalinie.
Zadanie nr 6 pn. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Spółdzielczej 9-11-13-15 w Koszalinie.
Zadanie nr 7 pn. Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do  istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Karłowicza 9-9c w Koszalinie.

1.  Rodzaj zamówienia – usługa.

2.   Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań.

3.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem osób fizycznych zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

6.Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 i 8.7.30.1 regulaminu,
6.2. spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
6.2.1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje projektantami, którzy będą wykonywać dokumentację projektowo – kosztorysową:
co najmniej jeden posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, którzy przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2019 r., poz. 51) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
6.2.2. Każda z wykazanych osób, dla której zostanie przypisana funkcja projektanta, posiadająca uprawnienia  z pkt 6.2.1., powinna posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert:
a) dla zadania nr 1, 2, 3 i 4 minimum trzech projektów sieci lub przyłączy ciepłowniczych o średnicy min. Dn 80mm i długości min. L=50m, każdy,
b) dla zadania nr 5, 6 i 7 minimum trzech projektów sieci lub przyłączy ciepłowniczych o średnicy min. Dn 50mm i długości min. L=30m, każdy.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 7.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty  w celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
7.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
7.2. Wykaz projektantów, którzy będą wykonywać w/w dokumentację projektowo -kosztorysową wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz funkcji, którą będą pełnić przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem podstawy dysponowania potencjałem kadrowym oraz oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z wymaganiami pkt 6.2.1 oraz przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
7.3. Wykaz projektów sieci lub przyłączy ciepłowniczych wykonanych przez projektantów wskazanych w wykazie projektantów, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, który powinien zawierać temat opracowania, miejscowość, średnicę sieci lub przyłącza ciepłowniczego dla rur preizolowanych i długość sieci lub przyłącza, datę opracowania, adres Zamawiającego i nazwisko projektanta.
7.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 7.4 i 7.5 ma obowiązek złożyć każdy z wykonawców oddzielnie. 

8. Zawartość oferty:
8.1. W skład oferty musi wchodzić:
8.1.1. Formularz ofertowy.
8.2. Do oferty należy dołączyć:
8.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
8.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 7.

9. Termin wykonania zamówienia:
9.1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich zadań:
od dnia zawarcia umowy.
9.2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie:
a) zadania nr 1, 2, 3 i 4:
I etap – do dnia 07.09.2020 r.
II etap  po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.
b) zadania nr 5, 6 i 7:
I etap – do dnia 07.10.2020 r.
II etap  po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.

10. Kryterium oceny ofert: najniższa cena dla poszczególnych zadań.
10.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną dla poszczególnych zadań.
10.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym w wezwaniu terminie do złożenia ofert dodatkowych.

11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.meckoszalin.pl

12. Oferty w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 03.01.2020 r. do godz. 13:00, na adres Zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie, ul. Łużycka 25A; 75-111 Koszalin.Sekretariat MEC pokój nr 10.

13. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.01.2020 r. o godz. 13:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro. 

14. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

15. Termin związania ofertą:
15.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
15.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

16. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

  1. w sprawach formalnych:

           Monika Myzik, tel. 94 347 44 57
           e-mail: przetargi@meckoszalin.pl
           od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00.

  1. w sprawach technicznych:

           Barbara Kaźmierczak tel. 94 347 45 11
           e-mail: barbara.kazmierczak@meckoszalin.pl
           od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 15:00

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”.

ZATWIERDZAM
Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis n oryginale/
Koszalin, 18.12.2019 r.


Załączniki:

Skip to content