Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla siecie i przyłączy ciepłowniczych – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-09-05 15:07:43
Ogłoszenie dodane przez: S.WozniakPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadańMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 63/ER-4/ER/2019/NU/PP
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań :
Zadanie nr 1 pn. „Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączem
do projektowanego budynku nr H przy ul. Holenderskiej w Koszalinie, działka nr 450/4 obr 12.”

Zadanie nr 2 pn. „Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączem
do projektowanego budynku mieszkalnego przy ul. Batalionów Chłopskich 29
w Koszalinie, działka nr 654/6 obr 20”.

Zadanie nr 3 pn. „Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów
do projektowanego budynku mieszkalnego nr 6 przy ul. Cypryjskiej w Koszalinie, działka nr 9/172 obr 12” 
została wybrana oferta, która zawiera najniższe łączne ceny spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Realizację zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 1, tj. Biuro Projektowo Usługowe Elżbieta Klimek ul. Grunwaldzka 6  75-241 Koszalin.

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 1 zostanie zlecona zgodnie
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę
(I i II etap):

łączna wartość netto: 5 500,00 zł
(słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 1 265,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 00/100),
łączna wartość brutto: 6 765,00 zł
(słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 2 zostanie zlecona zgodnie
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę
(I i II etap):

łączna wartość netto: 8 000,00 zł
(słownie: osiem tysięcy złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 1 840,00 zł
(słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści złotych 00/100),
łączna wartość brutto: 9 840,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100).

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 3 zostanie zlecona zgodnie
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę
(I i II etap):

łączna wartość netto: 5 500,00 zł
(słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 1 265,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 00/100),
łączna wartość brutto: 6 765,00 zł
(słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).
                                                                                                   ZATWIERDZAMCzłonek Zarządumgr inż. Jacek Cybulski/podpis na oryginale/ Koszalin, dnia 05.09.2019 r.

Skip to content