Zaprojektowanie i wykonanie zwężki na kominie kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A.

2019-09-05 14:13:10
Ogłoszenie dodane przez: S.WozniakTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Zaprojektowanie i wykonanie zwężki na kominie kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A

Branża: Wykonawstwo kotłowniMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10    faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl
                     <div center;”=””>OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodniez postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.
Zamówienie nr 69/ER-4/PT/2019/NU/PP
1.Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie zwężki na kominie  kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A.
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych  z zastrzeżeniem, że Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w jednej z technologii wskazanej w pkt 3.2.
4.Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
5.Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
6.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
6.1. Termin zakończenia etapu I: do 30.12.2019 r.
6.2. Termin zakończenia etapu II: do 20.08.2020 r.
7.KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW
7.1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu.
7.1.2.Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

7.2.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1. Wykonał w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlano montażowe związane z wykonaniem zwężki na kominie o wys. minimum 60 m.
2. Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym kierownikiem budowy posiadającym:
a)uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z  2019 r. poz.1186) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2019 r poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie  wcześniej obowiązujących    przepisów.
b) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi, przy  czym przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert.
c) doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu, co najmniej jednej roboty budowlanej, związanej z wykonaniem zwężki na kominie o wysokości, co najmniej 60 m., lub/ i wzniesieniem komina żelbetowego o wysokości, co najmniej 60 m.
3. Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym projektantem do zaprojektowania zwężkiposiadającego:
a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 2019 r. poz.1186) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2019 r poz.831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, związane z przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie  wcześniej obowiązujących    przepisów,
b) doświadczenie w projektowaniu, co najmniej dwóch zwężek, na kominie o wysokości minimum 60 m.
Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba posiadająca właściwe uprawnienia i doświadczenie, określone w pkt 2 i 3 łączyła funkcje kierownika robót i projektanta.

Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w atr. 12a ustawy Prawo budowlane.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia –
w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego
z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8
8.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
8.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2Wykaz robót budowlanych spełniających wymagania pkt 7.2 ppkt 1 SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (np. protokół odbioru końcowy lub ostateczny).
8.3.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniających wymagania z pkt 7.2 ppkt 2 i 3 SIWZ w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie zwężki oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień oraz doświadczenia zawodowego niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.
W przypadku wykazania więcej niż jednego kierownika budowy lub projektanta, każda z tych osób powinna posiadać doświadczenie zawodowe wskazane w pkt 7.2 ppkt 2 lub 3. 8.4.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.5.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 8.4. oraz 8.5., ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
9.Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
10.Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
11.Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.
12.Oferty należy przesłać/składać do dnia 23.09.2019 r.  do godz. 11:00.
13.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.09.2019 r., o godzinie 11:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.
14.Termin związania ofertą:
14.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
14.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
15. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, są:
1)     w sprawach formalnych:
        Sylwia Woźniak  tel. 94 347 44 12; e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl
        od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00,
 2)    w sprawach technicznych:
         Marek Smarul tel. 94 347 44 92; e-mail: przetargi@meckoszalin.pl
     od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 9:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”.
   ZATWIERDZAMCzłonek Zarządumgr inż. Jacek Cybulski/podpis na oryginale/ Koszalin, dnia 05.09.2019 r.


Załączniki:

 • SIWZ._35.pdf(11735.98 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_._5.doc(226 KB)
 • Załącznik_nr_2._Umowa_projekt_51.pdf(438.22 KB)
 • Załącznik_nr_1_do_umów._Instrukcja_dla_wykonawców_(dostawców_usług_i_materiałów)_2.pdf(6192.02 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_48.doc(98 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_robót_budowlanych_24.doc(102 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_osób_skierowanych_przez_wykonawcę_do_realizacji_zamówienia_.doc(101 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania_wykonawcy_28.doc(105.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Program_funkcjonalno-użytkowy_1.pdf(662.42 KB)
 • Załącznik_nr_8._Mapka_sytuacyjna_kotłownia_DPM_skala_1-_500(2)_.pdf(1202.72 KB)
 • Załącznik_nr_9._Klauzula_informacyjna_2.pdf(291.52 KB)
Skip to content