Budowa węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Księżnej Anastazji 13 w Koszalinie.

2019-09-05 14:48:54
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Budowa węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Księżnej Anastazji 13 w Koszalinie.

Branża: Wykonawstwo węzłówMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10    faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 59A/ER-4/PT/2019/NU/PP

Budowa węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Księżnej Anastazji 13 w Koszalinie.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

a) część I – budowa węzła: od daty zawarcia umowy do dnia 15.12.2019 r.
b) część II – uruchomienie i rozruch węzła: w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 2 lat od dnia zakończenia budowy węzła.

 1. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW

6.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
6.1.1. Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu.
6.1.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
6.2.1. Zbudował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa węzły ciepłowniczedwu lub wielofunkcyjneo mocyminimalnej 80 kW, każdy.
6.2.2. Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r.  (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, związane
z przedmiotem zamówienia, (instalacje sanitarne) które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
 8.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2. Wykaz robót budowlanych spełniających wymagania 7.2.1, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (np. protokół odbioru końcowy lub ostateczny).
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniających wymagania pkt 7.2.2 w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
8.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 8.4. oraz 8.5., ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
8a. Dla potwierdzenia, że oferowana robota budowlana spełnia wymagania zamawiającego, w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, do oferty należy dołączyć wykaz zamienników z podaniem nazwy ich producenta, typu (pełne oznaczenie zastosowanego urządzenia, materiału) oraz parametrów, co najmniej wskazanych w dokumentacji przetargowej dla danego urządzenia, czy materiału, a także karty doboru wymienników.

9. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

10.  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

11. Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena.

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą łączną ceną.

12.  Oferty należy przesłać/składać do dnia 24.09.2019 r.  do godz. 13:00.

13. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.09.2019 r., o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.

14. Termin związania ofertą:
14.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
14.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

15.  Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, są:
1) w sprawach formalnych:
Monika Myzik tel. 94 347 44 57; e-mail: przetargi@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00.
2) w sprawach technicznych:
Grażyna Krawel tel. 94 347 45 07; e-mail: grazyna.krawel@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”.

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 05.09.2019 r.


Załączniki:

 • SIWZ._34.pdf(649.98 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_3.docx(35.55 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_._10.pdf(555.31 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postępowaniu_8.doc(48 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_robót_budowlanych_25.doc(51 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_osób_21.doc(48.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_48.doc(55 KB)
 • Załącznik_nr_7._Wykaz_zamienników_27.doc(48 KB)
 • Załącznik_nr_8._Klauzula_informacyjna_16.doc(65.5 KB)
 • Instrukcja_dla_Wykonawców_i_Podwykonawców_do_umowy4.pdf(6191.84 KB)
 • Ks._Anastazji_13-węzeł_-_załączniki_od_nr_9_do_nr_14_1.zip(7365.33 KB)
Skip to content