Rekompensata za ciepło – odbiorcy też mają obowiązki

Weszła w życie ustawa regulująca stosowanie cen ciepła z rekompensatą. Oznacza to, że niektórzy odbiorcy ciepła systemowego, w Koszalinie i Sianowie dostarczanego przez Miejską Energetykę Cieplną, od 1 października br. do 30 kwietnia przyszłego roku będą płacili mniejsze rachunki. Jednak część z nich, aby skorzystać z mniejszych stawek, będzie musiała złożyć obowiązkowe oświadczenia – jeśli tego nie zrobią, ulga przepadnie! Termin złożenia oświadczeń jest bardzo krótki, bo mija już 11 października tego roku.

Ustawa, z której treścią można zapoznać się TUTAJ, niestety nie jest napisana przystępnym językiem. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, której prawnicy przeanalizowali ustawę, zwraca uwagę na to, że jej założenia i idea – ochrona odbiorców poprzez pokrycie części kosztów ciepła – są słuszne i zgodne z propozycjami branży, zgłaszanymi od lat. Jednak „Tempo procesu legislacyjnego i brak wcześniejszych konsultacji projektu ustawy sprawiły, że ustawa ma braki, miejscami brakuje jej spójności czy jednoznaczności zapisów. Dotyczy to w szczególności zasad rozliczeń na linii odbiorca – sprzedawca – wytwórca – zarządca/gmina, czy mechanizmów pomagających utrzymać płynność przedsiębiorstwom ciepłowniczym. W trakcie procesu legislacyjnego zgłaszanych było szereg uzasadnionych poprawek, w tym przez IGCP, które nie zostały uwzględnione w treści ustawy czy rozporządzeń wykonawczych. Właściwe funkcjonowanie przyjętych mechanizmów wymagało będzie odpowiedniej, twórczej interpretacji przepisów ustawy, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji poszczególnych przedsiębiorstw i niejednokrotnie – z konieczności – w sposób nieznajdujący wyraźnego oparcia w literalnej treści ustawy”. Mówiąc prosto: przepisy są zagmatwane i niejednoznaczne.


Należy podkreślić, że ceną z rekompensatą objęte zostaną wyłącznie stawki dla ciepła zużywanego dla celów mieszkalnych i tylko ta ich część, która związana jest z wytworzeniem energii cieplnej. Natomiast stawki za przesył energii pozostają bez zmian i nie zostaną objęte rekompensatą. Rekompensatami niestety nie są objęte zarówno małe, jak i średnie przedsiębiorstwa.


Lista odbiorców ciepła systemowego, uprawnionych do stosowania cen wytworzonego ciepła z rekompensatą, jest zawarta w art. 4 ustawy. Czytamy w nim, że stawki z rekompensatą będą przysługiwały następującym odbiorcom ciepła systemowego: gospodarstwom domowym (mieszkańcom domów jednorodzinnych), wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, towarzystwom budownictwa społecznego, zarządcom mieszkań komunalnych, działających w imieniu lokatorów/gospodarstw domowych. Z tej grupy tylko mieszkańcy domów jednorodzinnych nie muszą przekazywać sprzedawcy ciepła, którym w Koszalinie i w Sianowie jest MEC, odpowiedniego oświadczenia – pozostali zobowiązani są do ich złożenia, a jego wzór można znaleźć TUTAJ.


W kolejnej, o wiele większej grupie odbiorców, którzy mogą liczyć na niższe stawki za ciepło, są: przychodnie finansowane przez NFZ, placówki pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, placówki wspierania rodziny i pieczy zastępczej, placówki oświatowe, szkoły wyższe, żłobki i kluby dziecięce, placówki dziennej opieki, kościoły i związki wyznaniowe, placówki kulturalne, archiwa, ochotnicze straże pożarne, placówki opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy i mieszkania chronione, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej, organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne. Uwaga! Odbiorcy z tej grupy są bezwzględnie zobowiązani do przekazywania sprzedawcy ciepła odpowiednich oświadczeń. Jeśli tego nie zrobią, nie będą mogli skorzystać z obniżonych stawek. Wzór oświadczenia można znaleźć TUTAJ.

Skip to content