Sprzedaż żużla przez Miejską Energetykę Cieplną

Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Koszalinie prowadzi sprzedaż osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom mieszanki popiołowo-żużlowej.

 1. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie prowadzi sprzedaż mieszanki popiołowo-żużlowej, kod odpadu: 10 01 80.

 2. Sprzedaż prowadzona jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, od 07:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: tel. 94 347 45 40, kom. +48 601 410 717.

 3. Miejsce odbioru lub załadunku żużla:
  1) plac składowy przy kotłowni DPM, ul. Mieszka I 20 w Koszalinie,
  2) plac składowy przy kotłowni FUB, ul. Słowiańska 8 w Koszalinie
  3) plac składowy przy kotłowni lokalnej, ul. Słowackiego 30 w Sianowie.

 4. Sprzedaż żużla 
  Żużel sprzedawany jest na podstawie „Karty Przekazania Odpadu” i dokumentu potwierdzającego wydanie „WZ”.
  Pierwsza „Karta Przekazania Odpadu” musi być podpisana osobiście przy pierwszym transporcie w miejscu przekazania odpadu, a każdy następny transport (odbiór/dostawa) musi być potwierdzony własnoręcznym podpisem na kolejnej lub zbiorczej „Karcie Przekazania Odpadu” w dniu i miejscu odbioru/dostawy, pod rygorem zaprzestania dalszych dostaw.
  4.1. Sprzedaż żużla osobom fizycznym.
  Zakupiony przez osobę fizyczną żużel, może być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 z póź. zm.)  oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z póź. zm.). Odpady mieszanki popiołowo-żużlowej mogą być używane wyłącznie na potrzeby własne związane z utwardzaniem, niwelowaniem dróg, placów i innych nawierzchni,  do których osoba fizyczna posiada tytuł prawny, w sposób uniemożliwiający pylenie przez ich zestalenie lub przykrycie warstwą niepylącą oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego oraz do budowy fundamentów. Powyższe potwierdzone zostanie stosownym oświadczeniem podpisanym przez Kupującego.
  4.2. Sprzedaż żużla przedsiębiorcom.
  Dopuszczalna jest sprzedaż żużla przedsiębiorcom pod warunkiem, że posiadają oni właściwe decyzje/zezwolenia w zakresie:
  1) odzysku,
  2) zbierania,
  3) unieszkodliwiania,
  4) transportu
  oraz wpisani są do rejestru BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa.
  Sprzedaż żużla jest zabroniona osobom i podmiotom posiadającym zezwolenie wyłącznie na transport.

 5. Transport żużla.
  Transport żużla może być realizowany wyłącznie przez:
  1) środek transportu stanowiący własność osoby fizycznej kupującej żużel
  lub
  2) podmioty posiadające wpis do rejestru (BDO) uwzględniający zezwolenie na transport żużla – kod odpadów 10 01 80, po przekazaniu numeru rejestrowego Sprzedającemu  i potwierdzeniu dopuszczenia do transportu przed załadunkiem.
  Zabrania się załadunku żużla na środki transportu inne niż wymieniono w pkt. 1) – 2).

 6. Realizacja zamówień na żużel.
  6.1. Zamówienie dotyczące osób fizycznych może być zrealizowane tylko w przypadku, gdy:
  1) zostało podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4.1, dotyczące przeznaczenia żużla,
  2) została podpisana „Karta Przekazania Odpadu” i dokument „WZ” sporządzone przez Sprzedającego,
  3) zostaną spełnione warunki w zakresie transportu, o których mowa w pkt. 5.
  Zamówienie dotyczące osób i podmiotów będzie przyjęte, gdy:
  1) została podpisana „Karta Przekazania Odpadu” przez osobę upoważnioną do tej czynności,
  2) zostaną spełnione warunki w zakresie transportu, o których mowa w pkt. 5,
  3) zostanie przedstawione i potwierdzone przez Sprzedającego (MEC Koszalin) spełnienie wymagań prawnych w zakresie gospodarowania odpadami, numer rejestrowy BDO.

 7. Ewidencja przekazywanego żużla (kod odpadu 10 01 80).
  Podstawowym dokumentem ewidencji przekazywanego żużla (kod odpadu 10 01 80) jest „Karta Przekazania Odpadu” i dokument „WZ” sporządzone przez Przekazującego odpady (MEC Sp. z o.o.). „Kartę Przekazania Odpadu” i dokument „WZ” sporządza się w 2 egzemplarzach dla każdej ze stron.

 8. Płatność.
  Płatność za mieszankę popiołowo-żużlową (kod odpadu 10 01 80) realizowana będzie na podstawie wystawionej dla odbiorcy odpadów faktury zakupu.
  Dopuszczalna forma płatności: przelew bankowy.

Skip to content