Budowa kotłowni gazowej.

2019-08-29 08:30:39
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Budowa kotłowni gazowej.

Branża: InneZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr  66/ER-4/PT/2019/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej  Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

 1. ZAMAWIAJĄCY

1.1. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-111 Koszalin
KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
1.2.Kontakt telefoniczny:
Numer telefonu: 94 347 44 10
Numer faksu: 94 347 44 11
1.3.Kontakt elektroniczny:
Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
Adres poczty elektronicznej:przetargi@meckoszalin.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku przy ul. Piłsudskiego 30-32 w Koszalinie dla potrzeb ogrzewania  budynku przy ul. Waryńskiego 2 w Koszalinie wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji grzewczej, w zakresie:
a)  instalacji technologicznej kotłowni,
b) instalacji elektrycznej i akpia,
c) instalacji gazowej,
d) instalacji wody i kanalizacji,
e) robót branży budowlanej,

zgodnie z Projektem Budowlanym  opracowanym przez : Zakład Projektowania i Realizacji INŻYNIERIA SANITARNA Daria Kozakowska ul. Wyspiańskiego 5A/5  75-627 Koszalin.

2.2. Przedmiot  zamówienia obejmuje wszelkie roboty, które są niezbędne do wykonania całego przedmiotu zamówienia o którym mowa w pkt. 2.1 , a w szczególności:
a) wykonanie kotłowni gazowej z materiałów i urządzeń Wykonawcy,
b) uruchomienie i rozruch kotłowni gazowej,
c) usuwanie ewentualnych szkód powstałych przy realizacji przedmiotu umowy,
d) wywiezienie na koszt Wykonawcy, wszystkich odpadów powstałych po wykonywanych pracach (np. izolacja, śmieci) z terenu kotłowni gazowej na wysypisko oraz poniesienie kosztów ewentualnej utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) wystąpienie na koszt Wykonawcy do Urzędu Dozoru Technicznego celem odbioru urządzeń ciśnieniowych,
f) wystąpienie na koszt Wykonawcy do Zakładu Kominiarskiego celem odbioru przewodów spalinowych i wentylacyjnych w kotłowni,
g) uporządkowanie otoczenia po zakończeniu robót,
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na obiekcie, po wcześniejszym umówieniu się z osobą wyznaczoną w pkt 11 ppkt 1 zapytania ofertowego.

 1. OFERTY RÓWNOWAŻNE

3.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla materiałów i urządzeń ujętych  w dokumentacji przetargowej w zakresie budowy kotłowni gazowej. 
3.2. Jeżeli w Zapytaniu ofertowym  (wraz z załącznikami) wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczone przez konkretnego wykonawcę, zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych  o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe, przy czym urządzenia, które tego wymagają muszą być kompatybilne z systemem telemetrii oraz systemem odczytu liczników ciepła zastosowanym  w MEC Spółka z o.o. w Koszalinie, zgodnie z dokumentacją projektową.
3.3. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne, jest zobowiązany dołączyć do oferty  załącznik nr 5 – Wykaz zamienników.
3.4. Zamawiający dopuszcza również zamiany urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej  na etapie realizacji zamówienia. Parametry techniczne urządzeń zamiennych muszą odpowiadać, co najmniej parametrom technicznym urządzeń ujętych w projekcie lub być wyższe, a zastosowane urządzenia muszą być kompatybilne z systemem automatyki i telemetrii oraz z systemem odczytu liczników ciepła zastosowanym w MEC Spółka z o. o. w Koszalinie. 
3.5. Ewentualne zamiany muszą być uzgodnione z Zamawiającym i sprawdzone przez projektanta, przy czym, jakakolwiek zamiana urządzeń na etapie realizacji zamówienia nie będzie powodowała zmiany ceny ofertowej.

 1. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

4.1. Wykonanie zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym oraz załączoną do zapytania dokumentacją projektową, tj.:
a) projektem budowlano-wykonawczym,
b) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz BHP i Ppoż.
Dołączone do Zapytania ofertowego przedmiary robót są elementami pomocniczymi dla wyliczenia ceny ryczałtowej. 
4.2. Wykonanie przedmiotu zamówienia z nowych materiałów (wyrobów budowlanych)i urządzeń odpowiadającym polskim normom i przepisom prawa budowlanego oraz posiadającym ważne aprobaty techniczne i deklaracje zgodności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późniejszymi zmianami).
4.3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia :
a) część I – budowa kotłowni gazowej: do 30 dni kalendarzowych  licząc od daty zawarcia umowy.
b) część II – uruchomienie i rozruch kotłowni gazowej: w terminie do 5 dni roboczych od powiadomienia przez Zamawiającego, lecz nie później niż do 15.11.2019 r.
4.4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się z dniem odbioru końcowego,
a w przypadku wystąpienia wad przy odbiorze końcowym i wyznaczeniu przez Zamawiającego terminu na ich usunięcie, bieg terminu gwarancji rozpocznie się od dnia sporządzenia protokołu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Jeżeli utrzymanie 24 miesięcznego okresu gwarancji wymaga przeprowadzania okresowych przeglądów serwisowych, to Wykonawca zobowiązany jest do ich bezpłatnego wykonania.
4.5. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego.
4.6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi dwoma fakturami tj.:
a) I część – 90 % wynagrodzenia brutto po wykonaniu kotłowni gazowej, w ciągu 21 dni po doręczeniu Zamawiającemu  faktury, wraz z protokołem częściowym  odbioru, podpisanym przez obie strony,
b) II część – 10 % wynagrodzenia  brutto po uruchomieniu  i rozruchu kotłowni gazowej, w ciągu 14 dni po doręczeniu Zamawiającemu faktury, wraz z protokołem końcowym odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony.
4.7. Wykonawca zabezpiecza niezbędny sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia.  

5. WYMAGANIA FORMALNE:
5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.3.Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW:
6.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, Wykonawca powinien wskazać w formularzu ofertowym nazwy (firmy) podwykonawców oraz zakresy prac, jakie będą wykonywane przez podwykonawców.
6.2. Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców oraz firm prowadzących działalność spedycyjną.

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIA:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

7.1.Dysponują lub będą dysponować, co najmniej jednym kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji  gazowych  oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1186) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, związane z przedmiotem zamówienia, (instalacje sanitarne), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na  zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

7.2. Zbudowali lub zmodernizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną kotłownię gazową  o mocy minimum 40  kW.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 7.

8. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

8.1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w pkt 7.1 (wzór druku) – załącznik nr 3.
8.2. Wykaz robót wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed  upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem daty wykonania i odbiorców(wzór druku) – załącznik nr 4.

Uwaga: do wykazu usług należy dołączyć dokumenty (np. referencje, protokoły odbioru) potwierdzające, że wyszczególnione w wykazie usługi zostały wykonane z należytą starannością.

9. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 11.09.2019 r. do godz.13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10 w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem: Budowa kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku przy ul. Piłsudskiego 30-32 w Koszalinie dla potrzeb ogrzewania budynku przy ul. Waryńskiego 2 w Koszalinie wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji grzewczej.

10. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
10.1. W skład oferty musi wchodzić:
10.2. Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
10.3. Dokumenty wskazane w pkt.6
10.4. Do oferty należy dołączyć:
10.4.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

11. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
11.1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
11.2. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym  oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.

12. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.

Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

13. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:

 1. w sprawach formalnych:

Karolina Święch, telefon: (94) 347 44 42, e-mail: przetargi@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00,

 1. w sprawach technicznych:

Adam Mielniczek, telefon : (94) 34 74 461, e-mail: adam.mielniczek@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 14:00,

14. UMOWA ORAZ OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY
14.1 Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:

 • uprawnienia budowlane kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o przynależności kierownika budowy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
 • dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 50 000,00 zł.
 • Kosztorys ofertowy szczegółowy łącznie z zestawieniem R,M,S, odpowiadający złożonej ofercie.

15. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w   Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.

 1. Inspektor Ochrony Danych

W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres email:  iodo@meckoszalin.pl.

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a.       przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b.      zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c.       realizacji umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d.      rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań-  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e.       marketingu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f.        ustalenia i dochodzenia roszczeń– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g.      realizacji kontaktów- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

 1. Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a.    podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b.    firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c.    podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d.    podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji  międzynarodowej.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a. złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
b. oferta wybranego Wykonawcy – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c. do ustania celu biznesowego.

 1. Przysługujące prawa

W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.  prawo wniesienia sprzeciwu,
g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w  dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h. prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres email: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin.

 1. Wymóg podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych  będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką..

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

  Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
  Projekt umowy – załącznik nr 2.
  Informacja o potencjale kadrowym  – załącznik nr 3.
  Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 4.
  Wykaz zamienników  – załącznik nr 5.
  Klauzula informacyjna- załącznik nr 6.
  Dokumentacja projektowa – załącznik nr 7.

ZATWIERDZAM
Członek Zarządu
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 28.08.2019 r.                                           


Załączniki:

 • Załacznik_nr_1._Formularz_ofertowy_.docx(37.5 KB)
 • Załącznik_nr_2_-_umowa.pdf(497.92 KB)
 • Załącznik_nr_3._Wykaz_osób_3.doc(49.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_robót_budowlanych_dla_kotłowni_gazowej_.doc(51 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_zamienników_.doc(47.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Klauzula_informacyjna_6.doc(50.5 KB)
 • Załacznik_nr_7_Dokumentacja_projektowa.zip(19479.17 KB)
Skip to content