Budowa węzłów cieplnych oraz przebudowa sieci cieplnej w rejonie ulic Bałtyckiej i Podgórnej w Koszalinie, z podziałem na zadania.

2019-09-13 14:49:56
Ogłoszenie dodane przez: S.WozniakTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Budowa węzłów cieplnych oraz przebudowa sieci cieplnej w rejonie ulic Bałtyckiej i Podgórnej w Koszalinie, z podziałem na zadania

Branża: Wykonawstwo węzłówMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10    faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

    OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ
                                                                     PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie  z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.
Zamówienie nr 58A/ER-4/PT/2019/NU/PP

1.Przedmiot zamówienia:
Budowa węzłów cieplnych oraz przebudowa sieci cieplnej w rejonie ulic Bałtyckiej i Podgórnej w Koszalinie, z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1, pn.:
„Program ograniczenia niskiej emisji – przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej w rejonie ulicy Bałtyckiej wraz z demontażami istniejących odcinków sieci, które staną się nieczynne oraz przystosowanie sieci do pracy jako sieć wysokich parametrów .”  
Zadanie nr 2, pn.:
„Program ograniczenia niskiej emisji – budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. dla budynku mieszkalnego  przy ul. Bałtyckiej 1-3-5-7 w Koszalinie.”
Zadanie nr 3, pn.:
„Program ograniczenia niskiej emisji – budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. dla budynku usługowego  przy ul. Bałtyckiej 2 w Koszalinie.”
Zadanie nr 4, pn.:
„Program ograniczenia niskiej emisji – budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. dla budynku mieszkalnego  przy ul. Podgórnej 47-49 w Koszalinie.”
Zadanie nr 5, pn.:
„Program ograniczenia niskiej emisji – budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. dla budynku szkoły  przy ul. Podgórnej 55 w Koszalinie.”
Zadanie nr 6, pn.:
„Program ograniczenia niskiej emisji – budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. dla budynku mieszkalnego  przy ul. Podgórnej 57 w Koszalinie.”
Zadanie nr 7, pn.:
„Program ograniczenia niskiej emisji – budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. dla budynku mieszkalnego  przy ul. Podgórnej 59 w Koszalinie.”
2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia w zakresie poszczególnych zadań przy udziale podwykonawców.
5.Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
6.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
6.1.Dla zadania dotyczącego przebudowy sieci (zadanie nr 1): zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.05.2020 r.
6.2.Dla zadań dotyczących budowy węzłów (zadania 2-7)
1) część I: przygotowanie pomieszczenia +budowa węzła: do 31.12.2019 r.
2) część II: podłączenie, uruchomienie i rozruch węzła w terminie 10 dni roboczych od powiadomienia przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 2 lat od dnia zakończenia budowy węzła (przewidywany termin: początek sezonu grzewczego 2020 r.
7.KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW
7.1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu.
7.1.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
7.2.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków (pkt 7.1.2):
7.2.1. Zbudował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwa węzły ciepłownicze,co najmniej jednofunkcyjne, o mocyminimalnej 35 kW, każdy
– dla zadań 2-7.
7.2.2. Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub/i przebudową lub/i modernizacją przyłącza lub sieci ciepłowniczej preizolowanej ośrednicy rur, co najmniej – 2×76,1/140 mm i długości minimum 15,00 mb, każda – dla zadania nr 1.
7.2.3. Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz.1186) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, związane z przedmiotem zamówienia, (instalacje sanitarne) które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
8.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2. Wykaz robót budowlanych spełniających wymagania  pkt 7.2.1  lub 7.2.2, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (np. protokół odbioru końcowy lub ostateczny) (wzór druku).
8.3.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniających wymagania pkt 7.2.3 w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
8.4.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.5.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 8.4. oraz 8.5., ma obowiązek złożyć każdy
z Wykonawców oddzielnie.
8a. Dla potwierdzenia, że oferowana robota budowlana spełnia wymagania Zamawiającego,  w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych w zakresie poszczególnych zadań do oferty należy dołączyć wykaz zamienników z podaniem nazwy ich producenta, typu (pełne oznaczenie zastosowanego urządzenia, materiału) oraz parametrów, co najmniej wskazanych w dokumentacji przetargowej dla danego urządzenia, czy materiału,a także karty doboru wymienników.
 9. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
10.Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
11.  Kryterium oceny ofert: najniższa cena dla zadania nr 1 oraz najniższa łączna cena dla
poszczególnych zadań, spośród zadań nr 2-7.
Zamawiający przyzna zamówienie w zakresie poszczególnych zadań Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną dla zadania nr 1 lub najniższą łączną ceną dla poszczególnych zadań, spośród zadań nr 2-7.
12. Oferty należy przesłać/składać do dnia 30.09.2019 r.  do godz. 11:00.
13. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.09.2019 r., o godzinie 11:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.
14.Termin związania ofertą:
14.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
14.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
15. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, są:
1)     w sprawach formalnych:
        Sylwia Woźniak  tel. 94 347 44 12; e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl
        od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00,
 2)    w sprawach technicznych:
         Grażyna Krawel tel. 94 347 45 07; e-mail: przetargi@meckoszalin.pl
     od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 9:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego
w podstronie pn. ,,Przetargi”.

        ZATWIERDZAMCzłonek Zarządudr Adam Wyszomirski/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 13.09.2019 r.


Załączniki:

 • UWAGA_zestawienie_urządzeń_-_uzuepłnienie_dokumentacji_zad.2_.pdf(251.09 KB)
 • SIWZ._39.pdf(15123.05 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_4.docx(44.46 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_-_zadanie_nr_1_1.pdf(229.74 KB)
 • Załącznik_nr_2_a._Projekt_umowy_-_zadanie_od_nr_2_do_nr_7_._.pdf(223.8 KB)
 • Załącznik_nr_1_do_umów._Instrukcja_dla_wykonawców_(dostawców_usług_i_materiałów)_4.pdf(6192.02 KB)
 • Załącznik_nr_3._Ośw_._o_sp_._war_._udz_._w_postępowaniu_1.doc(103 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_robót_budowlanych_dla_przyłączy_2.doc(50.5 KB)
 • Załącznik_nr_4a_._Wykaz_robót_budowlanych_dla_węzłów_2.doc(51 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_osób_22.doc(101 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_49.doc(108.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Wykaz_zamienników_29.doc(98 KB)
 • Załącznik_nr_7a._Wykaz_zamienników_2.doc(99 KB)
 • Załącznik_nr_8._Klauzula_informacyjna_6.pdf(161.24 KB)
 • Przebudowa_inst._Bałtycka_-zad_._nr_1_-_zał_.nr_9-9d_1.zip(26343.84 KB)
 • Węzeł_Bałtycka_1-3-5-7_-_zad._nr_2_-_zał_._nr_10-10e_1.zip(6183.73 KB)
 • Węzeł_Bałtycka_2_-_zad._nr_3-_zał_._nr_11-11e_1.zip(6973.58 KB)
 • Węzeł_Podg._47-49_-zad_._nr_4_-_zał_.nr_12-12f_._._1.zip(14419.15 KB)
 • Węzeł_Podgórna_55_-_zad._nr_5-zał_nr_13-13f_1.zip(10427.82 KB)
 • Węzeł_Podgórna_57_-_zad._nr_6_-_zał_._nr_14-14f_1.zip(7364.61 KB)
 • Węzeł_Podgórna_59_-_zad._nr_7_-_zał_._15-15f_1.zip(5272.45 KB)
Skip to content